Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sprawozdania NGO w czerwcu Kto i co musi zrobić? Sprawdź 20.06 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Natanaelum
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
732 700 212
Adres rejestrowy
Ulica
Al. Generała Władysława Sikorskiego 1 lok. 101
Kod pocztowy
20-814
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000386016
REGON
06076833200000
NIP
7123254753
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie NATANAELUM powstało z inicjatywy pracowników Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Celem głównym Stowarzyszenia NATANAELUM jest prowadzenie działalności prospołecznej ukierunkowanej na działania pożytku publicznego i społecznie użyteczne, takie jak:

  • ochrona zdrowia społecznego,
  • wszechstronna pomoc świadczona na rzecz pracowników i wolontariuszy instytucji integracji i pomocy społecznej oraz instytucji działających w obszarze rozwoju zasobów ludzkich
  • pomoc dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz wykluczonych społecznie poprzez działania readaptacyjne i resocjalizacyjne oraz niwelujące uprzedzenia społeczne w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem.

Pomoc ma obejmować osoby z problemami psychicznymi i osobowościowymi, osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione i zagrożone różnymi typami uzależnień (od substancji psychoaktywnych i czynności), osoby wykorzystywane i niezaradne społecznie i zawodowo, osoby po konflikcie z prawem karnym, żyjące z wirusem HIV i chore na AIDS, kobiety, mężczyzn i dzieci w sytuacji rozwodowej i po rozwodzie, osoby samotnie wychowujące dzieci i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz ze środowisk społecznie zaniedbanych, osoby chore, będące uchodźcami politycznymi, długotrwale pozostające bez pracy. Aktywizacja rozwoju mieszkańców wsi i działania na rzecz obszarów wiejskich oraz pomoc w niwelowaniu dysproporcji pomiędzy mieszkańcami miast i wsi.

Ponadto celem Stowarzyszenia NATANAELUM jest prowadzenie badań naukowych mających charakter diagnozy społecznej i indywidualnej dającej podstawę do opracowania strategii pomocowych adekwatnych do zapotrzebowania grup i osób, którym Stowarzyszenie świadczy wsparcie.

W dniu 1 czerwca 2011r. powołano do życia w ramach działań statutowych Stowarzyszenia NATANAELUM, INSTYTUT PSYCHOPROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII IPIP.

Zadaniem Instytutu jest wsparcie merytoryczne osób i instytucji świadczących usługi w stosunku do osób/grup zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, w tym osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od środków psychoaktywnych i czynności. Wsparcie świadczone jest poprzez prowadzenie badań naukowych o charakterze epidemiologicznym, społecznym i klinicznym, opracowywanie ilościowe i jakościowe wyników badań oraz upowszechnianie ich, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe, warsztatów, różnorodnych form edukacji specjalistycznej w ramach tematyki związanej z psychologią, psychoprofilaktyką czy psychoterapią.

Stowarzyszenie Natanaelum organizuje również szkolenia z zakresu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Instruktora Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Stowarzyszenie Natanaelum realizuje wraz z Fundacją Rozwoju KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego projekty:

  • Aktywni-Kompetentni-Samodzielni. Edycja II (2018-2020)
  • Most do lepszej przyszłości (2018-2020)
  • Pro-aktywni (2018-2020)

w celach aktywizacji, reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Działania na rzecz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy

Osoby potrzebujące  specjalistycznej pomocy psychologicznej mogą ją otrzymać umawiając się pod nr telefonu 780490645. Wsparcie świadczymy w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Organizujemy także grupę wsparcia dla matek, które aktualnie przebywają w Polsce (w języku ukraińskim) oraz warsztaty dla dzieci ukraińskich. Warsztaty te pozwolą na odreagowanie napięcia oraz pomogą w adaptacji dzieci do nowego otoczenia. Nasi wolontariusze aktywnie nawiązują kontakty z rodzinami ukraińskimi i oferują pomoc. Na wymienione formy wsparcia można się także zapisać pod nr telefonu 780490645.

Studenci psychologii pochodzący z Ukrainy mogą zgłaszać się do wolontariatu. Praca wolontariuszy poprzedzona jest szkoleniem z interwencji kryzysowej i specyfiki wsparcia dzieci w sytuacji traumy.  Zapisy pod nr telefonu 721 032 173.

Zapraszamy do współpracy specjalistów prowadzących wsparcie w języku ukraińskim, kontakt pod nr tel. 662 662 201.

Odpowiadając na aktualne potrzeby społeczne Stowarzyszenie Natanaelum utworzyło także konto, na które można robić wpłaty na potrzeby dzieci i ich matek uciekających z Ukrainy objętej wojną. Fundusze zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby dzieci i ich matek oraz na pomoc długofalową zarówno rzeczową jak i wsparcie specjalistyczne.

Credit Agricole Bank Polska

Rachunek nr (IBAN)  PL   52  1940  1076  3194  1608  0002  0000.

Nr rachunku osoby wpłacające za granicą powinny poprzedzić kodem SWIFT (BIC): AGRIPLPR

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.08.2004
Tekstem o organizacjach zajmujących się prawami człowieka rozpoczynamy nową serię artykułów "do poczytania w wolnej chwili". Przedstawimy przemyślenia i opinie osób pracujących w różnych branżach trzeciego sektora. Tak więc na początek swoje obawy i nadzieje przedstawi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Refleksje te można podsumować zdaniem "Z jednej strony zła jakość stanowionego prawa, a z drugiej rosnąca liczba osób świadomych swoich praw i wolności".

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
pomoc psychologiczna
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
pomoc językowa (nauka, tłumaczenia)
pomoc psychologiczna
pomoc prawna
pomoc dla kobiet
pomoc dla dzieci
zajęcia, aktywności, nauka dla dzieci
wsparcie zawodowe osób dorosłych
integracja, adaptacja w Polsce
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej