Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Bank Żywności w Ciechanowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 280 777
Adres rejestrowy
Ulica
Śmiecińska 9
Kod pocztowy
06-400
Miejscowość
Ciechanów
Województwo
mazowieckie
Powiat
ciechanowski
Gmina
Ciechanów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla wózków, parking, dostosowana łazienka.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000354971
REGON
14234918400000
NIP
566-19-87-098
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Fundacja Bank żywości w Ciechanowie dąży do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboższych grup społecznych północnej części województwa mazowieckiego oraz podejmuje działania zapobiegające marnotrawieniu żywności.

Cele:
Celami Fundacji jest prowadzenie działań zapobiegających marnowaniu żywności, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych,oraz tworzenie aktywnego i otwartego społeczeństwa opartego na wiedzy i pracy poprzez zapewnienie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowego każdego człowieka.

Swoje cele fundacja osiąga poprzez:
a) organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;
b) pomoc żywnościową dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;;
c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;
d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;
e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności;
f) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. grup społecznych zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego wsparcia;
g) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego;
h) wspomaganie rodzin w realizacji stojących przed nimi zadań rodzicielskich; podejmowanie działań ukierunkowane na wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych;
i) współudział w kształtowaniu warunków zdrowego stylu życia; w szczególności ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniem i przestępczością;
j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
k) promocję ochrony środowiska naturalnego;
l) zapobieganie patologiom poprzez edukację osób i rodzin wykluczonych społecznie z powodu alkoholizmu, narkomanii, bezradności, bezrobocia, przemocy;
p) promocję i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
r) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
s) promocję i rozwój wolontariatu.

Codzienna praca Banku Żywności polega na:

  • pozyskiwaniu od producentów, dystrybutorów, rolników, hurtowników żywności niehandlowej, mogącej ulec zmarnowaniu, z krótkim terminem przydatności do spożycia
  • realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
  • organizowaniu zbiórek żywności
  • przekazywanie pozyskanej żywności ludziom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.
  • edukacji w zakresie dietetyki, zdrowego odżywiania, ekologii, ekonomii dla dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych
  • promocja wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

Zarząd

Irena Zembrzuska, wiceprezes zarządu
Przemysław Bartczak, wiceprezes zarządu
Dorota Jezierska, prezeska zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej