Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Bank Żywności w Ciechanowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 280 777
Adres rejestrowy
Ulica
Śmiecińska 9
Kod pocztowy
06-400
Miejscowość
Ciechanów
Województwo
mazowieckie
Powiat
ciechanowski
Gmina
Ciechanów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla wózków, parking, dostosowana łazienka.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000354971
REGON
14234918400000
NIP
566-19-87-098
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Fundacja Bank żywości w Ciechanowie dąży do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboższych grup społecznych północnej części województwa mazowieckiego oraz podejmuje działania zapobiegające marnotrawieniu żywności.

Cele:
Celami Fundacji jest prowadzenie działań zapobiegających marnowaniu żywności, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych,oraz tworzenie aktywnego i otwartego społeczeństwa opartego na wiedzy i pracy poprzez zapewnienie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowego każdego człowieka.

Swoje cele fundacja osiąga poprzez:
a) organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;
b) pomoc żywnościową dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;;
c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;
d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;
e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności;
f) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. grup społecznych zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego wsparcia;
g) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego;
h) wspomaganie rodzin w realizacji stojących przed nimi zadań rodzicielskich; podejmowanie działań ukierunkowane na wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych;
i) współudział w kształtowaniu warunków zdrowego stylu życia; w szczególności ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniem i przestępczością;
j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
k) promocję ochrony środowiska naturalnego;
l) zapobieganie patologiom poprzez edukację osób i rodzin wykluczonych społecznie z powodu alkoholizmu, narkomanii, bezradności, bezrobocia, przemocy;
p) promocję i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
r) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
s) promocję i rozwój wolontariatu.

Codzienna praca Banku Żywności polega na:

  • pozyskiwaniu od producentów, dystrybutorów, rolników, hurtowników żywności niehandlowej, mogącej ulec zmarnowaniu, z krótkim terminem przydatności do spożycia
  • realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
  • organizowaniu zbiórek żywności
  • przekazywanie pozyskanej żywności ludziom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.
  • edukacji w zakresie dietetyki, zdrowego odżywiania, ekologii, ekonomii dla dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych
  • promocja wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

Zarząd

Irena Zembrzuska, wiceprezes zarządu
Przemysław Bartczak, wiceprezes zarządu
Dorota Jezierska, prezeska zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej