Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Jeden Drugiemu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 772 47 17
Adres rejestrowy
Ulica
Strużańska 22
Kod pocztowy
05-126
Miejscowość
Stanisławów Pierwszy
Województwo
mazowieckie
Powiat
legionowski
Gmina
Nieporęt
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000350820
REGON
14226271500000
NIP
536-18-81-378
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest poprawa sytuacji życiowej podopiecznych Fundacji poprzez umożliwienie im kupowania produktów pierwszej potrzeby za cenę niższą od rynkowej. Uzyskane w ten sposób wsparcie finansowe a przede wszystkim zaoszczędzone pieniądze mogą przeznaczyć na zakup niezbędnych do życia ich i ich rodzin leków, ubrań itd.

Fundacja postawiła sobie za cel nie tylko materialne wspieranie osób i rodzin najuboższych, ale też niesienie emocjonalnej pomocy, przejawiającej się w okazywaniu troski, dawaniu nadziei na zmianę, dążeniu do polepszania samooceny oraz aktywizowaniu do intensywnego życia w społeczeństwie. Określając swoją misję Fundacja „Jeden Drugiemu” zaznacza, że liczy się dla niej, aby stopniowo eliminować problemy najuboższych związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych, gdyż ma świadomość, że dążenie do całkowitego wyeliminowania trudności i ich bezpowrotnego usunięcia jest po prostu niemożliwe.

W swoich działaniach Fundacja JEDEN DRUGIEMU skupiła się głównie na pomocy osobom, znalazły się w trudnej sytuacji tj.:

  • matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci, dla których podwójna rola rodzicielska jest niejednokrotnie wysiłkiem ponad ich siły,
  • seniorom po 65 roku życia, często ludziom samotnym, schorowanym, żyjącym w niedostatku lecz zbyt dumnym by w porę poprosić o pomoc,
  • rodzinom wielodzietnym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie potrafią się w niej odnaleźć bez pomocy innych.

Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia Fundacji znalezienie się w grupie klientów sklepu socjalnego jest szansą na ograniczenie problemu biedy i ubóstwa oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia najważniejszych potrzeb życiowych, zwłaszcza żywieniowych. Sklep zapewnia im możliwość zakupu produktów żywnościowych, środków czystości, artykułów dziecięcych, napojów przyborów szkolnych po preferencyjnych, niższych w stosunku do ogólnodostępnych sklepów cenach.

Sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby za chociażby minimalną cenę, zamiast udzielania rzeczowej, darmowej pomocy i bezpłatnego rozdawania towarów jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku, spełniającym ważne - zdaniem członków Fundacji JEDEN DRUGIEMU - zadanie prospołeczne. Z jednej strony istnienie sklepu socjalnego daje jego klientom poczucie, że dokonują prawdziwych zakupów („towar jest zakupiony, a nie wyżebrany” - jak to określiła jedna z podopiecznych fundacji). Takie rozwiązanie sprawia, że beneficjenci programu nie czują się przesunięci na margines społeczny i nie postrzegają siebie jako gorszej kategorii. Z drugiej strony - sklep socjalny jest dla jego klientów szansą na zakup towarów po dużo niższych cenach niż w tradycyjnych punktach sprzedaży, dzięki czemu zyskują szansę zakupu artykułów pierwszej potrzeby, zwłaszcza żywności, i zmniejszają swój strach przed uczuciem głodu - swoim i swoich dzieci. Istnienie sklepu socjalnego sprawia, że jego klienci nie muszą często stawać przed dramatycznym wyborem: „coś kosztem czegoś”, np. lekarstwo zamiast jedzenia. Możliwość dokonywania zakupów po preferencyjnych cenach daje szansę zmniejszenia ryzyka wystąpienia podobnych dylematów, a jeśli już zaistnieją - zmniejsza negatywne skutki podjętej decyzji.

Korzystanie ze sklepu patronackiego Fundacji JEDEN DRUGIEMU (sklepu socjalnego) jest możliwe wyłącznie w przypadku osób zarejestrowanych w fundacji i legitymujących się specjalną kartą identyfikacyjną. Regulamin sklepu socjalnego zakłada, że rejestracja klienta sklepu przebiega dwuetapowo: początkowo dokonuje się weryfikacji w Ośrodku Pomocy Społecznej, następie dopełnia się formalności rejestracyjnych w fundacji. Pozytywna rejestracja kończy się wydaniem przyszłemu klientowi sklepu socjalnej karty identyfikacyjnej, niezbędnej do dokonywania każdorazowych zakupów. Karta przypisana jest jednej osobie, lub (w szczególnych okolicznościach) członkowi rodziny wskazanej przez tę osobę. Na karcie zapisane są najważniejsze dane: imię, nazwisko klienta, data ważności karty, liczba dzieci w rodzinie oraz informacja o uprawnieniu do pobierania emerytury bądź renty. Dane klienta są chronione i dostępne jedynie dla pracowników Fundacji oraz OPS . Wdrożony przez Fundację system indentyfikacyjny pozwala na ograniczenie wszelkiego rodzaju nadużyć wynikających z ewentualnego nieuczciwego wykorzystywania otrzymywanej pomocy. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystywanie pozyskiwanych przez Fundację środków, służących realizowaniu zadań pomocy społecznej. Sprawia także, że żaden z klientów sklepu socjalnego nie jest anonimowy. Regulamin sklepu patronackiego zakłada ponadto, że jego klienci nie mogą ani przekazywać, ani odsprzedawać towarów nabytych w sklepie socjalnym osobom trzecim. Zakupy w sklepie socjalnym obwarowane są dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi limitami kwotowymi i ilościowymi. Limity kwotowe rozkładają się kolejno między 50, 100 i 300 zł. Limity ilościowe są różne dla poszczególnych produktów.

Właściwą realizację celów funkcjonowania sklepu socjalnego potwierdzają wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez studentów Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Na pytanie czy od początku korzystania ze sklepu sytuacja materialna w gospodarstwie domowym uległa poprawie twierdzącej odpowiedzi udzieliło aż 90% badanych, przy czym w przypadku 32% badanych stopień poprawy sytuacji życiowej odczuwalny był w bardzo dużym stopniu. 58% respondentów odczuło poprawę sytuacji finansowej, 18% nabrało samodzielności życiowej, 16% nawiązało nowe kontakty, a 5% znalazło nową pracę.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej