Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

"Błękit" Fundacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

"Błękit" Fundacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
42-217
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000343899
REGON
24152361300000
NIP
573-27-94-752
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja działała w obszarach:

  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. Działalności charytatywnej; 3. Ochrony i promocji zdrowia; 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 6. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 10. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 11. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 12. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 14. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 15. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 16. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 17. Promocji i organizacji wolontariatu; 18. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w zakresie określonym celami określonymi powyżej w pkt od 1 do 17.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej