Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej "Trzy Sosny"

Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej "Trzy Sosny"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
508 237 630
Adres rejestrowy
Ulica
Bystrzyca Górna 23
Kod pocztowy
58-114
Miejscowość
Bystrzyca Górna
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000365757
REGON
02136970800000
NIP
884-27-23-973
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównymi celami naszego stowarzyszenia jest:

 1. promowanie wsi Bystrzyca Górna, jej mieszkańców oraz klubów, organizacji, instytucji i zespołów działających na jej terenie;
 2. wspieranie Lokalnych Grup Działania wsi Bystrzyca Górna i upowszechnianie idei odnowy i rozwoju wsi z zachowaniem niepowtarzalnej tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i materialnego wsi
 3. aktywizowanie, integrowanie i mobilizowanie środowiska lokalnego;
 4. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i inwalidów;
 5. popularyzacja wiedzy o Bystrzycy Górnej, regionie i Polsce;
 6. upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i osiągnięć artystycznych, kulturalnych, sportowych i pedagogicznych klubów, zespołów, organizacji i instytucji działających na terenie wsi Bystrzyca Górna
 7. wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu miłości folkloru i kultury narodowej;
 8. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości chrześcijańskiej, narodowej i kulturowej;
 9. opieka nad zabytkami Bystrzycy Górnej i okolic;
 10. wspieranie rozwoju kulturalnego, sportowego i edukacyjnego na różnych strzeblach kształcenia bez względu na wiek;
 11. budowanie pomostu międzypokoleniowego poprzez współpracę różnych grup wiekowych;
 12. eliminowanie zagrożeń w życiu społecznym - alkoholizm, narkomania, demoralizacja dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania tych problemów;
 13. podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;
 14. działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobocia;
 15. propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
 16. upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu oraz dążenie do rozwoju dyscyplin sportowych i podnoszenie poziomu sportowego we wsi Bystrzyca Górna i okolicach;
 17. rozwój krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku;
 18. promowanie i rozpowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży:
 19. tworzenia możliwości poprawy warunków życiowych osób niepełnosprawnych i inwalidów, zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym wsi;
 20. podejmowanie inicjatyw społeczno - gospodarczych w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego;
 21. promocja zdrowia z działaniami higieny;
 22. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom miejscowym, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, w tym powodzi;
 23. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych;
 24. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;
 25. podejmowanie działań innowacyjnych;
 26. wspieranie rozwoju agroturystyki oraz baz noclegowych na terenie wsi i w okolicach;
 27. współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczo - wychowawczymi działającymi na terenie kraju i za granicą;
 28. podnoszenie poziomu estetyki wsi;
 29. realizowanie innych celów wynikających z bieżących potrzeb wsi Bystrzyca Górna.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Grażyna Somala, członek zarządu
Eufemia Stankiewicz, skarbnik
Katarzyna Seweryn, sekretarz
Tadeusz Krajewski, wiceprezes
Beata Szyszka, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej