Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "W Dobrą Stronę"
Kontakt
Telefon
22 243 08 29
Adres rejestrowy
Ulica
Podkowy 106S
Kod pocztowy
04-937
Miejscowość
Warszawa-Wawer
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wawer
Adres kontaktowy
Ulica
Abrahama 2B lok. 2
Kod pocztowy
03-982
Miejscowość
Warszawa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000365292
REGON
14257905600000
NIP
952-20-97-492
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Niesienie pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej.
Niesienie pomocy młodzieży opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy.
Niesienie pomocy opuszczającym Zakłady Poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub bliskich.
Niesienie pomocy opuszczającym Zakłady Karne lub Areszty Śledcze, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
Niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.
Inicjowanie działań mających na celu zapobieganiu przestępstw i wykluczeniu społecznemu.
Prowadzenie działalności mediacyjnej, w tym łagodzenie następstw popełnionych przestępstw, zgodnie z zaleceniami Rady Europy.
Wpływanie na humanizowanie wykonywania kar.
Wspomaganie procesu resocjalizacji osadzonych w zakładach penitencjarnych:

 • o pomoc organizacyjna i finansowa działań wychowawczych z osadzonymi
 • o pomoc psychologiczna i prawna dla osadzonych, ich rodzin oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • o organizowanie i finansowanie spotkań z terapeutami,
 • o współfinansowanie dokształcania kadry penitencjarnej,
 • o współfinansowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy kadry penitencjarnej,
 • o współfinansowanie działań zmierzających do zapobiegania izolacji społecznej funkcjonariuszy i pracowników zakładów penitencjarnych.
  Prowadzenie i wspomaganie działań zmierzających do aktywizacji i reorientacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Uczestniczenie w działalności wychowawczej, prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty, kultury fizycznej i ochrony środowiska a także organizowanie i finansowanie wykładów, prelekcji, przygotowywanie wystaw, spotkań, warsztatów integracyjnych.
  Organizowanie i finansowanie tymczasowych miejsc zamieszkania dla osób najbardziej potrzebujących a także prowadzenie lub współdziałanie w utrzymywaniu schronisk dla bezdomnych, zwolnionych z Zakładów Karnych, Aresztów Śledczych, osób zagrożonych demoralizacją, a także placówek wsparcia dziennego, domów readaptacji i socjalizacji oraz spółdzielni socjalnych.
  Finansowanie działalności umożliwiającej osobom opuszczającym zakłady penitencjarne dokonywanie niezbędnych czynności administracyjnych związanych z dalszym funkcjonowaniem poza zakładami penitencjarnymi.
  Odwiedzanie osób pozbawionych wolności w miejscach ich przebywania.
  Sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad osobami zwolnionymi z zakładów.
  Pomoc ofiarom przestępstw.
  Prowadzenie Edukacji na wszystkich poziomach dla osadzonych, ich rodzin oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
  Prowadzenie innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla osadzonych, ich rodzin oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
  Prowadzenie innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy służby więziennej.
  Współpraca z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w kraju i zagranicą, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
  Organizowanie wypoczynku letniego (lub/i zimowego).
  Promowanie wolontariatu i działań na rzecz społeczności lokalnych a także zasad równouprawnienia wszystkich obywateli.
  Zgłaszanie Fundacji w charakterze społecznego przedstawiciela w postępowaniu sądowym i przedstawiciela skazanego w postępowaniu wykonawczym.
  Delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań kontrolnych w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie społecznej kontroli.
  Współdziałanie z kuratorami sądowymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej