Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki Dolnośląski we Wrocławiu

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki Dolnośląski we Wrocławiu
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
519 622 317
Telefon
501 085 959
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Piątki w godzinach 10.00-12.00. Preferujemy kontakt telefoniczny.
Ulica
Krynicka 80
Kod pocztowy
50-555
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000355779
REGON
02125211300000
NIP
8992692636
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Ludzie
Liczba członków
582
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki Dolnośląski we Wrocławiu

przekaż darowiznę na cele statutowe

Cele i środki działania

§ 7. 1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym cukrzycę;

2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;

3) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;

4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;

5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, osób zagrożonych cukrzycą, jak i całego społeczeństwa;

6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii i o tematyce powiązanej;

7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków;

8) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;

9) działanie na rzecz:

niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 t.j. z dnia 2018.03.12);

10) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych poprzez popularyzację kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;

11) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia;

12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia;

13) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego;

14) walka z nadwagą i otyłością;

15) występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństwa;

16) ochrona praw pacjenta.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) działania nieodpłatne pożytku publicznego, takie jak:

a) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków lub innych o tematyce powiązanej;

b) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków lub innych o tematyce powiązanej;

c) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz kont i profili Stowarzyszenia na portalach społecznościowych;

d) inicjowanie i wspieranie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Diabetyka;

e) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;

f) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy i jej powikłań dla diabetyków, ich rodzin i opiekunów oraz wolontariuszy;

g) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;

h) organizowanie integracyjnych imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych;

i) prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu;

j) udzielanie diabetykom pomocy materialnej i sprzętowej;

k) prowadzenie poradnictwa prawnego;

l) prowadzenie badań poziomu cukru we krwi oraz innych parametrów zdrowotnych przy organizacji lokalnych imprez masowych, akcji prozdrowotnych lub innych spotkań;

m) zbiórka i rozdawanie żywności osobom potrzebującym.

2) działania odpłatne pożytku publicznego, takie jak:

a) organizowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych;

b) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;

d) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków lub innych o tematyce powiązanej;

e) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków lub innych o tematyce powiązanej;

f) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy i jej powikłań dla diabetyków, ich rodzin i opiekunów oraz wolontariuszy;

g) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla pedagogów szkolnych, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej i innych grup zawodowych.

3. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z:

1) władzami rządowymi i samorządowymi;

2) rządowymi i pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych;

3) mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi.

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej;

przeciwdziałania uzależnieniom, w tym problemom alkoholowym i patologiom społecznym;

rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

pomocy Polonii i Polakom za granicą;

promocji i organizacji wolontariatu;

integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

ratownictwa i ochrony ludności;

obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

turystyki i krajoznawstwa;

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

wypoczynku dzieci i młodzieży;

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

osób w wieku emerytalnym;

równych praw kobiet i mężczyzn;

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

ochrony i promocji zdrowia;

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

działalności charytatywnej;

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

innych osób społecznie wykluczonych a niewskazanych powyżej;

osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.217 t.j. z dnia 2019.02.05);

osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018.1265 t.j. z dnia 2018.06.29);

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Arkadiusz Wyjadłowski, prezes Zarządu
Dawid Kopała, wiceprezes Zarządu
Anna Ściążko, sekretarz Zarządu
Jan Leszczyszyn, skarbnik Zarządu
Stefania Wolska, członek Zarządu
Tadeusz Stachniuk, członek Zarządu
Bronisław Paszyński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiesława Żmijan, członek Komisji Rewizyjnej
Bożena Kościcka, członek Komisji Rewizyjnej
Reklama

Oddziały, koła, placówki

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Chojnów, Rynek 20, 59-225 Chojnów, Dom Schrama. 2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Kamienna Góra, ul. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra. 3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Jelcz Laskowice, ul. Bożka 13, 55-231 Jelcz Laskowice, koło zawieszone z dniem 01.01.2017. 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Kłodzko, ul. Łukasińskiego 43, 57-300 Kłodzko, Centrum Aktywności Społecznej. 5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Milicz, Pl. Ks. Waresiaka 7, 56-300 Milicz. 6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Oława, ul. Sienkiewicza 8, 55-200 Oława. 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław-Centrum, ul. Biskupia 11, 50- 149 Wrocław. 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Świebodzice, ul. Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
43958200002000003168950001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej