Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Łódź Ratunkowa"

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Łódź Ratunkowa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
515 333 460
Adres rejestrowy
Ulica
Piasta Kołodzieja 21 lok. 20
Kod pocztowy
92-413
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000346885
REGON
10082593800000
NIP
728-27-41-891
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest wspieranie jednostek i grup społecznych szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego i społecznego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, prewencja patologii i zagrożeń społecznych, a w szczególności:

 • organizacja życia społecznego na poziomie lokalnym, a także uwzględnienie współpracy z innymi instytucjami na poziomie międzylokalnym i międzynarodowym, w tym działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rehabilitacja fizyczna, zawodowa i społeczna inwalidów (z orzeczonym stopniem niepełnosprawności),
 • wsparcie ekonomiczne i opiekuńczo - wychowawcze,
 • działalność oświatowa, kulturalna,
 • organizacja czasu wolnego,
 • wyrównywanie szans rozwojowych,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • doskonalenie umiejętności miękkich,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • pomoc wszechstronna osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona środowiska i ekologia,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • organizacja i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych,

Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez:

 1. tworzenie, organizowanie, lub/i finansowanie:
 • placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 • projektu "Centrum Młodzieży",
 • działań o charakterze kulturalnym, sportowym,
 • działalności "Pedagoga ulicy",
 • działań o charakterze edukacyjnym,
 • działań w zakresie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i zdrowotnego, a także rozwoju osobistego, oświatowego i kulturalnego,
 • doradztwa zawodowego, życiowego,
 • spotkań w szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, placówkach użyteczności publicznej itp. dla dzieci i rodziców,
 • warsztatów psychologicznych, psychoedukacyjnych, treningów grupowych,
 • stypendiów naukowych, korepetycji, opłat czesnego, opłat za bursy, akademiki, internaty i inne,
 • związków, klubów i stowarzyszeń dziecięcych i młodzieżowych,
 • wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz propagowania idei mediacji rówieśniczych,
 • stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
 • konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą, mających na celu propagowanie idei Fundacji,
 • szkoleń i kursów,
 • imprez masowych, sportowych związanych z celami wynikającymi z niniejszego statutu Fundacji lub jej propagowania,
 • działalności propagatorskiej, informacyjnej, wydawniczej i artykułów promocyjnych w zakresie objętym niniejszym statutem;
 1. współpracę z:
 • instytucjami, organizacjami itp., które mają cel taki sam lub zbliżony do celów Fundacji,
 • placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, medycznymi i naukowymi;
 1. gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej