Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera "Aspi"

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera "Aspi"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 724 462
Adres rejestrowy
Ulica
Broniewskiego 1
Kod pocztowy
85-316
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Adres kontaktowy
Ulica
Broniewskiego 1
Kod pocztowy
85-316
Miejscowość
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000335258
REGON
34062948200000
NIP
554-28-47-149
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Ludzie
Liczba członków
157
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin, a w szczególności prowadzenie działań z zakresu:

 • ochrony i poprawy zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
 • terapii i rehabilitacji,
 • edukacji,
 • podnoszenia sprawności fizycznej,
 • turystyki i rekreacji,
 • rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy,
 • uspołeczniania,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • usamodzielniania,
 • poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i zawodowej,
 • adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,
 • przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem;
  2) wspieranie instytucji zajmujących się kształceniem, wychowywaniem i opieką nad osobami z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

Realizujemy je poprzez:
1) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.;
2) korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin przez członków Stowarzyszenia oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych;
3) gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn pieniężnych i rzeczowych, zbiórek, działalności charytatywnej, spadków i zapisów, dotacji państwowych i społecznych oraz sponsoringu;
4) organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo - rehabilitacyjnym, działań edukacyjnych, a także terapii i rehabilitacji grupowej i indywidualnej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin i osób z ich najbliższego otoczenia;
5) organizowanie imprez okazjonalnych, konferencji, turnusów i plenerów rehabilitacyjnych, turnusów instruktażowych oraz szkoleń a także wczasów rodzinnych, wycieczek i obozów, w tym rehabilitacyjnych, dla dzieci i dorosłych, dodatkowo organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
6) tworzenie Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej na zasadach określonych w przepisach szczególnych, kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących osoby z zespołem Aspergera oraz ich rodziny;
7) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej samodzielnie lub wspólnie z placówkami służby zdrowia i oświaty;
8) tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;
9) refundację poniesionych kosztów z tytułu rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków, podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
10) pomoc merytoryczną, finansową i rzeczową w organizowaniu miejsc pracy dla osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem;
11) udzielanie zapomóg finansowych osobom z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej lub życiowej;
12) pomoc merytoryczną, finansową i rzeczową dla placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych zajmujących się osobami z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzinami;
13) organizowanie i prowadzenie zajęć rozwojowych dla osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem;
14) organizowanie, prowadzenie i wspieranie funkcjonowania mieszkań chronionych;
15) prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej