Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
731 715 512
Telefon
726 802 862
Adres rejestrowy
Ulica
Kolejowa 5 lok. 3
Kod pocztowy
12-220
Miejscowość
Ruciane-Nida
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Ruciane-Nida
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Dostęp do budynku podjazd, dostęp na I piętro windą.
Adres kontaktowy
Ulica
Polna 1 lok. 7
Kod pocztowy
12-220
Miejscowość
Ruciane-Nida
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000309003
REGON
28037565100000
NIP
849-15-63-767
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
19
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS jest organizacją, której misją jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin, poprzez tworzenie warunków do aktywnego, opartego na dostępie do informacji i wiedzy życiu zawodowemu i osobistemu oraz na niesieniu pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych poprzez:
1) wspieranie społecznej aktywności kobiet, w tym przede wszystkim kobiet z grup społecznych zagrożonych marginalizacją, lub wymagających szczególnego wsparcia,
2) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego kobiet,
3) promocja i wspomaganie nauki, edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet, umożliwiających im wejście i powrót na rynek pracy oraz na aktywny udział w życiu społecznym,
4) promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości kobiet,
5) promocja i propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez promowanie sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku kobiet i ich rodzin,
6) promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet, przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych,
7) promocja i wspieranie działań na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej kobiet,
8) pomoc społeczna, w tym pomoc kobietom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych kobiet i ich rodzin,
9) promocja i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury w tym, miedzy innymi podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) promocja i ochrona środowiska naturalnego,
11) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna kobiet, osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin,
12) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
13) rozwój wolontariatu,
14) wspieranie rozwoju kobiet mieszkających na wsi,
15) aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich,
16) zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa kobiet w rozwoju ekonomii społecznej,
17) prowadzenie działalności na rzecz lokalnych społeczności poprzez tworzenie warunków do integracji i rozwoju organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Prowadzone działania:
1) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
2) opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych,
3) prowadzenie lobby na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia oraz wspólnych celów organizacji pozarządowych,
4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami kobiet i ich rodzin,
5) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze, rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami zagranicznymi,
6) rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi,
7) organizowanie działań dobroczynnych,
8) organizowanie festynów, koncertów, festiwali, konkursów, dyskotek, wystaw,
9) organizowanie kursów,odczytów, zebrań, dyskusji, konferencji, wykładów, sympozjów,
10) organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
11) tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych,
12) prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
13) prowadzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,
14) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
15) organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,
16) realizacje projektów przeznaczonych dla konkretnych instytucji i społeczności,
17) organizowanie czasu wolnego dla kobiet i ich rodzin, organizowanie wycieczek i aktywnego wypoczynku,
18) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji oraz funduszy krajowych i zagranicznych,
19) nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc kobietom i ich rodzinom,
20) nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami polonijnymi działającymi na rzecz kobiet i ich rodzin,
21) udział w budowaniu nowoczesnej świadomości kobiet,
22) kształtowanie systemu motywacyjnego dla kobiet,
23) wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku kobiet i ich rodzin,
24) mobilizowanie społeczności lokalnej do rozwiązywania problemów izolacji kobiet w związku z wychowywaniem dzieci i sytuacją na rynku pracy,
25) wspomaganie kobiet i ich rodzin poprzez różnego typu poradnictwo oraz doradztwo,
26) nawiązywanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
27) planowanie i realizacja projektów z zakresu wspierania i rozwoju ekonomii społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Barbara Elżbieta Wyłudek, Prezes Zarządu
Małgorzata Sobczyk, Członek Zarządu
Elżbieta Gąska, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej