Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Federacja Organizacji Patriotycznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 862 28 46
Telefon
17 862 54 07
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 8-10
Kod pocztowy
35-074
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000308222
REGON
18035367000000
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Federacji jest:

 1. Obrona i upowszechnianie dobrego imienia Polski.
 2. Organizowanie współpracy i koordynowanie działań legalnie działających stowarzyszeń i organizacji.
 3. Pomoc i doradztwo w realizacji celów statutowych stowarzyszeń będących członkami Federacji.
 4. Wspieranie autonomicznej działalności wszystkich organizacji będących członkami Federacji w zakresie przestrzegania praw narodu, rodziny, człowieka i obywatela. obowiązków organów władzy publicznej, w tym: ustawodawczej, wykonawczej, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, zawartych w szczególności w Konstytucji RP, umowach międzynarodowych i obowiązujących przepisach prawa.
 5. Działanie na rzecz budowania ładu międzynarodowego opartego na przyjaźni i współpracy suwerennych narodów i państw, w duchu cywilizacji łacińskiej oraz najlepszych tradycji wywodzących się z chrześcijańskich korzeni Europy.
 6. Scalanie i wspieranie Polonii wobec władz polskich i kraju zamieszkania.
 7. Działanie na rzecz ładu informacyjnego, wspierającego rozwój i aspiracje Narodu Polskiego na rzecz trwania i rozwoju Narodu i Państwa Polskiego, Jego tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej, realizowanej w ramach niepodległego bytu oraz nienaruszalnej integralności terytorium Państwa Polskiego, szanującego Jego godność i dziedzictwo narodowe, służącego obiektywnej i rzetelnej debacie publicznej oraz przedstawiającego prawdziwy obraz Polski i Polaków.
 8. Przeciwdziałanie zjawiskom naruszania prawa i korupcji oraz związanym z tym patologiom społecznym.
 9. Edukacja oraz rozwój świadomości kulturowej, prawnej i obywatelskiej społeczeństwa oraz członków Federacji.
 10. Upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich dóbr narodowych, środowiska naturalnego, zdrowia i moralności publicznej, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 11. Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych.
 12. Bilansowanie sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski.
 13. Działanie na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, przedsiębiorczości, konkurencyjności oraz rynku pracy i aktywizacji zawodowej, jako materialnych podwalin bytu narodowego.
 14. Propagowanie uczciwości w życiu publicznym.
 15. Podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie obywateli i innych podmiotów wobec organów władzy publicznej i innych instytucji państwowych oraz samorządowych, w ochronie ich słusznych interesów, lub w przypadkach zagrożenia porządku prawnego i bezpieczeństwa, a także udział w postępowaniach prowadzonych przez te organa, w granicach prawem dopuszczalnych.
 16. Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, krajowych i zagranicznych, rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony i propagowania praw jednostki i mniejszości narodowych.

Federacja realizuje swoje cele poprzez reprezentowanie organizacji będących członkami Federacji, a także indywidualnych członków, poprzez:

 1. Współpracę i wzajemną pomoc członków Federacji w zakresie realizacji postawionych celów.
 2. Udział i reprezentowanie członków Federacji przed organami władzy państwowej i samorządowej, a także przed instytucjami międzynarodowymi.
 3. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań uchwałodawczych, ustawodawczych oraz referendalnych.
 4. Udział i reprezentowanie członków Federacji przed organami władzy publicznej i samorządowej, a także przed instytucjami międzynarodowymi.
 5. Udział i reprezentowanie członków Federacji oraz osób pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych, administracyjnych i wszelkich innych, dla ochrony słusznego interesu społecznego lub indywidualnego, zawartych w Konstytucji RP, w tym ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.
 6. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach objętych działalnością Federacji.
 7. Doradztwo i pomoc organizacyjno-prawną.
 8. Organizowanie opinii publicznej, wykładów, konferencji, zgromadzeń, zjazdów, imprez publicznych, odczytów, sympozjów, seminariów, szkoleń, dyskusji publicznych i naukowych oraz prowadzenie innych form propagujących działalność Federacji.
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.
 10. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa poprzez wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie postulatów, a także w innych prawem dopuszczalnych formach.
 11. Doradztwo i pomoc organizacyjno-techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Federacji.
 12. Powoływanie komisji problemowych.
 13. Inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej