Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Dialog Pokoleń"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
12-200
Miejscowość
Pogobie Średnie
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Pisz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000300733
REGON
28028743800000
NIP
849-15-54-610
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia było tworzenie aktywnego i otwartego społeczeństwa opartego na wiedzy i pracy poprzez zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego każdego człowieka, w tym miedzy innymi:

 1. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi grup społecznych, zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego wsparcia,
 2. wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego,
 3. promocja i wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty, wychowania, wyrównywanie szans edukacyjnych,
 4. integracja międzypokoleniowa mieszkańców miast i wsi,
 5. promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 6. promocja i rozwój turystyki i agroturystyki,
 7. promocja i wspomaganie rozwoju sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku,
 8. promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalczanie bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych,
 9. wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy,
 10. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 11. promocja i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury w tym, miedzy innymi podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe, wychowanie przez sztukę celem wszechstronnego kształtowania osobowości człowieka,
 12. pomoc w organizowaniu i inicjowaniu życia kulturalnego młodzieży, wyszukiwanie i wspieranie utalentowanych dzieci, szczególnie z terenów wiejskich i małomiejskich,
 13. promocja i ochrona środowiska naturalnego,
 14. pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 16. rozwój wolontariatu,
 17. propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej,
 18. profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i innym patologiom społecznym; wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
 19. promowanie rodziny jako elementarnej komórki społecznej niezbędnej do prawidłowego rozwoju psychofizycznego człowieka,
 20. aktywizowanie młodzieży na rzecz działań pozytywnych społecznie.

Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

 1. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
 2. opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych,
 3. prowadzenie lobby na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia oraz wspólnych celów organizacji pozarządowych,
 4. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami społecznego przekazu oraz z osobami zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
 5. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze, rozwijanie kontaktów oraz współpracy miedzy społeczeństwami,
 6. rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi,
 7. organizowanie działań dobroczynnych,
 8. organizowanie festynów, koncertów, festiwali, konkursów, dyskotek,
 9. organizowanie kursów, warsztatów, odczytów, zebrań, dyskusji, konferencji, wykładów, sympozjów,
 10. organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
 11. tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizacje celów statutowych,
 12. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
 13. prowadzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,
 14. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej, wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 15. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,
 16. realizacje projektów przeznaczonych dla konkretnych instytucji i społeczności,
 17. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; organizowanie wyjazdów, wycieczek i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 18. pozyskiwanie środków na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji oraz funduszy krajowych i zagranicznych,
 19. działalność charytatywną.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej