Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Etap
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 656 99 71
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
biuro czynne pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Wachowiaka 8A
Kod pocztowy
60-681
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000292660
REGON
30071119200000
NIP
972-11-70-056
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia ETAP jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych bezdomnością, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób chorych i uchodźców politycznych.

Celem Stowarzyszenia ETAP jest:

 1. Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, uchodźców i innych podlegających wykluczeniu społecznemu.
 2. Edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu, innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej.
 3. Współpraca z różnymi podmiotami pomocy społecznej w kraju i zagranicą, instytucjami administracji publicznej, przedstawicielami biznesu oraz organizacjami kościelnymi, w zakresie tworzenia programów reintegracji społecznej i zawodowej grup podlegających wykluczeniu społecznemu.
 4. Podejmowanie działań na rzecz rozwijania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 6. Działalność charytatywna.
 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 10. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej.
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 13. Działalność wspomagająca naukę, oświatę, edukację i wychowanie.
 14. Wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 15. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty publiczne.
 16. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 17. Promocja i organizacja wolontariatu.
 18. Działalność proekologiczna.
 19. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Działania podejmowane w dążeniu do realizacji celów:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursów nauki zawodu zmierzających do podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia osób podlegających wykluczeniu społecznemu i znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych.
 2. Prowadzenie działań warsztatowych przygotowujących osoby podlegające wykluczeniu społecznemu do różnych form przedsiębiorczości.
 3. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.
 4. Udzielanie pomocy socjalnej w ramach tworzonych programów socjalno edukacyjnych.
 5. Organizowanie staży, seminariów, konferencji, kursów oraz warsztatów na rzecz rozwoju programów socjalnych, edukacyjnych i przedsiębiorczych w Polsce i zagranicą.
 6. Wydawanie czasopism, publikacji, biuletynów oraz folderów dotyczących programów reintegracji społecznej i zawodowej.
 7. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących środowiska osób podlegających wykluczeniu z innymi grupami społecznymi, organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.
 8. Inspirowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.
 9. Organizowanie konkursów, aukcji, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji i innych środków na realizację celów statutowych.
 10. Tworzenie i prowadzenie lokalnych centrów i klubów integracji społecznej.
 11. Powoływanie i prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego.
 12. Wypłacanie zapomóg o charakterze świadczeń motywacyjnych i socjalnych beneficjentom programów Stowarzyszenia.
 13. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w szczególności w zakresie sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz sprzedaży przedmiotów darowizn na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Anna Stachowiak, wiceprezes
Zbyszko Siewkowski, prezes
Małgorzata Siewkowska, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej