Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 624 86 78
Telefon
61 624 86 87
Adres rejestrowy
Ulica
Głogowska 157 lok. 47
Kod pocztowy
60-126
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000286527
REGON
30066189600000
NIP
779-23-21-544
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:

 1. Prowadzenie działalności promującej i wspomagającej rozwój nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystywanie wśród mieszkańców, samorządów, przedsiębiorców, organizacji publicznych i prywatnych;
 2. Tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności oraz długotrwały rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny regionów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez tworzenie, absorbcję i promocję nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki;
 3. Przeciwdziałanie marginalizacji regionów Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych, mających na celu wzrost wiedzy i świadomości społecznej w zakresie nowoczesnych technologii, oraz wykorzystania Internetu i innych narzędzi teleinformatycznych;
 4. Aktywizacja oraz reorientacja zawodowa osób bezrobotnych, dotkniętych bezrobociem strukturalnym oraz osób starszych i niepełnosprawnych;
 5. Realizacja działań w zakresie udzielania pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej tj. osobom i rodzinom dotkniętym: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwała lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebami ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebami ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy w Rzeczypospolitej uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzeniom losowym i sytuacjom kryzysowym, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 6. Działalność w zakresie udostępniania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków wiejskich;
 7. Budowa warunków do rozwoju i umacniania społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
 8. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym tzw. wykluczeniu cyfrowemu.
 9. Wspieranie procesów transformacji polskiej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy;
 10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Europy lub poszczególnych regionów;
 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń, specjalistycznych konferencji, seminariów, warsztatów, studiów i badań naukowych, prelekcji i spotkań publicznych, a także innych przedsięwzięć i działań o charakterze edukacyjnym, takich jak powoływanie placówek oświatowych, naukowych;
 13. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych takich jak placówki kulturalne oraz imprezy kulturalne, w szczególności wystawy informacyjne i artystyczne;
 14. Współpraca z wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi;
 15. Prowadzenie doradztwa dla instytucji rządowych, samorządowych, gospodarczych i kulturalnych;
 16. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 17. Prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza w zakresie pomocy w wychowaniu i edukacji dzieci z ubogich rodzin;
 18. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym;
 19. Organizowanie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oświatowych i dokumentalnych.
 20. Realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji;
 2. Aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Fundacji i racjonalne ich wykorzystanie;
 3. Współdziałanie z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi te same lub zbliżone cele co Fundacja;
 4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą w tym prowadzenie portalu informacyjnego o tematyce dotyczącej rozwoju nowoczesnych technologii;
 5. Redagowanie i publikację czasopism, książek, publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Fundacji;
 6. Opracowywanie, wspieranie i realizację autorskich programów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004 r;
 7. Tworzenie punktów przedszkolnych i przedszkoli w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
 8. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Fundacji.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa konsumentów
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej