Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie EZG
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
792 449 332
Telefon
792 422 336
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
po uprzednim umówieniu.
Ulica
Długa 15
Kod pocztowy
95-100
Miejscowość
Zgierz
Województwo
Łódzkie
Powiat
Zgierski
Gmina
Zgierz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000350060
REGON
10084515400000
NIP
732-21-38-618
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie EZG jest organizacją pozarządową powstałą w 2009 roku w celu integracji i aktywizacji społecznej środowisk lokalnych. Działamy na rzecz zwiększenia świadomego udziału obywateli i obywatelek w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta oraz regionu, podejmujemy i promujemy inicjatywy edukacyjne i artystyczne, w szczególności kształtujące postawy obywatelskie, propagujemy myśl równościową i przeciwdziałanie przemocy oraz dyskryminacji w odniesieniu do słabszych i mniejszości społecznych.
Stowarzyszenie prowadzi zgierski portal EZG.INFO.PL oraz internetowe Radio EZG, służące także promocji celów statutowych organizacji.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, status społeczny i niepełnosprawność, w tym promocja szacunku dla odmienności i słabszych;
2) podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych, w szczególności kształtujących postawy obywatelskie;
3) wspieranie rozwoju zawodowego młodych ludzi na lokalnym rynku pracy;
4) rozwój i promocja Miasta Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym ich historycznego dziedzictwa;
5) podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom i przemocy wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży;
6) działanie na rzecz zwiększenia świadomego udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta i regionu, w tym ułatwianie mieszkańcom kontaktów z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, inicjowanie współpracy samorządu lokalnego z organizacjami społecznymi oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu praw obywatelskich;
7) wspieranie rozwoju edukacji w mieście i powiecie, kształtowanie postaw proekologicznych wśród obywateli, promowanie zdrowego stylu życia i kultury fizycznej
8) działanie na rzecz wsparcia i rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności pozytywnie wyróżniającej się
i wybitnie uzdolnionej;
9) działanie na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów;
10) promowanie wśród mieszkańców transportu zbiorowego i działanie na rzecz jego usprawnienia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia i integracji środowisk zainteresowanych jego realizacją;
2) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Zgierza i powiatu zgierskiego;
3) prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, tłumaczeniowej i wydawniczej;
4) prowadzenie portalu internetowego www.ezg.info.pl i internetowego Radia EZG;
5) organizację imprez kulturalnych (koncertów, przeglądów filmowych i teatralnych, wieczorów autorskich, wystaw, itp.) oraz upowszechnianie dokonań artystycznych i kulturotwórczych;
6) współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, sektorem biznesu oraz środkami masowego przekazu;
7) promocję wykwalifikowanych kadr wśród instytucji samorządowych i osób zainteresowanych aktywnym działaniem na rzecz realizacji programu Stowarzyszenia;
8) pomoc stypendialną dla dzieci i młodzieży;
9) podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do realizacji programu Stowarzyszenia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Adrian Skoczylas, Prezes
Mateusz Adamowicz, Wiceprezes
Łukasz Cezary Adamski, Sekretarz
Bartosz Frontczak, Skarbnik
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji