Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie Imienia Wilhelma Szewczyka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Fitelberga Grzegorza 22
Kod pocztowy
40-588
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000264016
REGON
24069507400000
NIP
634-26-59-751
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie działa w celu:

 1. Kultywowania, ochrony i szerzenia idei oraz humanistycznych wartości wyznawanych przez patrona Stowarzyszenia - Wilhelma Szewczyka,
 2. Ochrony i propagowania Jego twórczości i dorobku intelektualnego,
 3. Kontynuacji zainicjowanych przez Niego tradycji i obyczajów integrujących środowiska twórcze,
 4. Ochrony, konserwacji i zachowania dziedzictwa materialnego, wszelkich pamiątek pozostałych po Wilhelmie Szewczyku i jego najbliższej rodzinie,
 5. Kontynuacji zainicjowanych przez Wilhelma Szewczyka badań i refleksji nad polsko-niemieckimi i niemiecko-polskimi oraz polsko-skandynawskimi i skandynawsko-polskimi kontaktami i związkami: politycznymi, kulturalnymi, gospodarczymi i społecznymi,
 6. Propagowania wiedzy o historii, kulturze, dorobku cywilizacyjnym, perspektywach rozwoju Ziemi Rodzinnej Wilhelma Szewczyka: Śląska oraz wiedzy o historii i kulturze słowiańskich narodów i państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą,
 7. Aktywnego wspierania przez członków Stowarzyszenia - zawsze popieranego przez Patrona Stowarzyszenia - rozwoju:
  a) Nauki i edukacji,
  b) Kultury lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej,
  c) Form upowszechniania wiedzy o ekologii i zrównoważonym rozwoju,
  d) Instytucji: samorządowych, pomocy społecznej, wsparcia społecznego (w tym działających na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz społeczeństwa obywatelskiego,
  e) Naukowej i kulturalnej współpracy międzynarodowej,
  f) Form działalności społecznie użytecznej, o których mowa w Art. 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003: O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) Opracowanie, publikację, dystrybucję, sprzedaż: książek i czasopism oraz wydawnictw multimedialnych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dn. 26 stycznia 1984: Prawo prasowe.
b) Organizację krajowych i międzynarodowych sympozjów, konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz szkoleń,
c) Gromadzenie i archiwizację dokumentów, tworzenie baz danych, udostępnianie posiadanych zbiorów,
d) Organizację i prowadzenie samodzielne lub współuczestniczenie w badaniach naukowych,
e) Ustanawianie nagród, wyróżnień i stypendiów,
f) Współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami naukowo-badawczymi i kulturalnymi w celu realizacji zadań statutowych.

Stowarzyszenie prowadzi działania w sferze zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej działalności:
a) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
c) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Stowarzyszenie prowadzi działania w sferze zadań publicznych w zakresie odpłatnej działalności przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dn. 7 września 1991: O systemie oświaty oraz ustawy z dn. 27 lipca 2005: Prawo o szkolnictwie wyższym:
a) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
b) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
film
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Grażyna Barbara Szewczyk, prezes zarządu
Jan Malicki, wiceprezes zarządu
Natalia Barbara Kuś, członek zarządu
Irena Ewa Woźnica, członek zarządu
Zygfryd Antoni Nowak, członek zarządu
Michał Franciszek Skop, sekretarz zarządu
Bożena Polak, skarbnik zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej