Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Odkrywców Innowacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
721 212 273
Adres rejestrowy
Ulica
Drawska 27
Kod pocztowy
02-202
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000370511
REGON
14268393100000
NIP
701-02-68-400
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

1) Aktywizacja zawodowa i społeczna studentów, absolwentów i słuchaczy WSP TWP w Warszawie w zakresie zwiększania szans na rynku pracy, w tym poprzez prowadzenie doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów;
2) pomoc studentom w przypadkach losowych;
3) wsparcie studentów Uczelni w zakresie inicjatyw mających na celu podniesienie ich kompetencji, wiedzy i umiejętności;
4) inicjowanie oraz organizowanie seminariów, wykładów i konferencji naukowych, odczytów oraz innych form działania służących realizacji celów statutowych fundacji oraz uczelni;
5) inicjowanie i realizacja projektów naukowo-badawczych, kulturalnych i edukacyjnych;
6) podejmowane, realizowanie oraz wspieranie inicjatyw w dziedzinie kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość;
7) podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz młodzieży,
8) podejmowane, realizowanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz idei mentoringu, tutoringu i coachingu akademickiego;
9) prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej, wydawniczej i informacyjno-promocyjnej, w kraju i zagranicą;
10) tworzenie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości oraz inkubatorów usług społecznych;
11) udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych;
12) udzielanie pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych i społecznych;
13) inicjowanie i prowadzenie współpracy Uczelni i fundacji ze sferą biznesu w zakresie krzewienia idei przedsiębiorczości oraz propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu;
14) inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów oraz przedsięwzięć wpływających na zmianę struktury zawodowej społeczeństwa;
15) prowadzenie doradztwa zawodowego, personalnego, prawnego, edukacyjnego;
16) działania na rzecz poprawy jakości edukacji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i ubóstwu;
17) podejmowanie działań takich jak animacja, edukacja środowiskowa i praca środowiskowa na rzecz wspierania społeczności lokalnych;
18) współpraca z administracją rządową, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych na terenie całego kraju, a także za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa wschodniego i programów dla Europy Wschodniej;
19) prowadzenie badań diagnostycznych, ewaluacyjnych i prognostycznych w zakresie polityki społecznej, pedagogiki, gospodarki społecznej i administracji publicznej;
20) prowadzenie badań naukowych związanych z kierunkami studiów prowadzonymi przez Uczelnię oraz wsparcie dla grup badawczych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
badania naukowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej