Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zbierać darowizny dla swojej NGO? Dowiedz się jak, zainspiruj się: odwiedź darowizny.ngo.pl!

Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" w Kielcach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 020 500
Adres rejestrowy
Ulica
Astronautów 3a lok. 18
Kod pocztowy
25-337
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
26058972900000
NIP
6572906762
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:

 • pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych i trudnych dzieciom, młodzieży, dorosłym i osobom starszym;
 • pomoc i wsparcie obcokrajowcom - uchodźcom;
 • pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i współuzależnionym;
 • pomoc osobom po odbyciu kary pozbawienia wolności, bezdomnym i wykluczonym społecznie;
 • promocja zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • promocja i organizację wolontariatu o nazwie "Outreach";
 • udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • prowadzenie stałej działalności informacyjnej (telefon zaufania);
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie niesienia pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności dzieciom, młodzieży, dorosłym i ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją i patologią, uzależnionym i współuzależnionym;
 • pomoc osobom w sprawach sądowych;
 • pomoc w kontaktach z policją, kuratorami, mediacje, pomoc postpenitencjarna;
 • prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu, współuzależnieniu, niebezpieczeństwach z nimi związanych, a także przemocy, mobbingu, resocjalizacji i wychowania, profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych,
 • prowadzenie zajęć z socjodramy i psychodramy;
 • dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy instytucjom społecznym i użyteczności publicznej zgodnie z regulaminem stowarzyszenia;
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-oświatowo-edukacyjnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów zgodnie z celami regulaminu,
 • organizacja i uczestnictwo w wycieczkach, obozach o celach profilaktycznych, kulturalnych i szkoleniowych,
 • uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, turniejach, festynach, wykładach, prelekcjach,
 • telefon zaufania (w godzinach 6.00 - 22.00) tel. 600 020 500,
 • współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 • uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • inne działania, realizujące cele regulaminowe Stowarzyszenia,
 • zabieranie głosu w publicznych sprawach dotyczących zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, patologią, uzależnieniem, współuzależnieniem od środków psychoaktywnych, nt: cudzoziemców i uchodźców, a także osób po opuszczeniu zakładów karnych, bezdomnych i wykluczonych społecznie.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej