Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" w Kielcach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 020 500
Adres rejestrowy
Ulica
Astronautów 3a lok. 18
Kod pocztowy
25-337
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
26058972900000
NIP
657-29-06-762
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:

 • pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych i trudnych dzieciom, młodzieży, dorosłym i osobom starszym;
 • pomoc i wsparcie obcokrajowcom - uchodźcom;
 • pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i współuzależnionym;
 • pomoc osobom po odbyciu kary pozbawienia wolności, bezdomnym i wykluczonym społecznie;
 • promocja zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • promocja i organizację wolontariatu o nazwie "Outreach";
 • udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • prowadzenie stałej działalności informacyjnej (telefon zaufania);
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie niesienia pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności dzieciom, młodzieży, dorosłym i ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją i patologią, uzależnionym i współuzależnionym;
 • pomoc osobom w sprawach sądowych;
 • pomoc w kontaktach z policją, kuratorami, mediacje, pomoc postpenitencjarna;
 • prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu, współuzależnieniu, niebezpieczeństwach z nimi związanych, a także przemocy, mobbingu, resocjalizacji i wychowania, profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych,
 • prowadzenie zajęć z socjodramy i psychodramy;
 • dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy instytucjom społecznym i użyteczności publicznej zgodnie z regulaminem stowarzyszenia;
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-oświatowo-edukacyjnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów zgodnie z celami regulaminu,
 • organizacja i uczestnictwo w wycieczkach, obozach o celach profilaktycznych, kulturalnych i szkoleniowych,
 • uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, turniejach, festynach, wykładach, prelekcjach,
 • telefon zaufania (w godzinach 6.00 - 22.00) tel. 600 020 500,
 • współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 • uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • inne działania, realizujące cele regulaminowe Stowarzyszenia,
 • zabieranie głosu w publicznych sprawach dotyczących zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, patologią, uzależnieniem, współuzależnieniem od środków psychoaktywnych, nt: cudzoziemców i uchodźców, a także osób po opuszczeniu zakładów karnych, bezdomnych i wykluczonych społecznie.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej