Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Idea Rozwoju
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
506 067 751
Adres rejestrowy
Ulica
Wierzbica 57b
Kod pocztowy
05-140
Miejscowość
Wierzbica
Województwo
mazowieckie
Powiat
legionowski
Gmina
Serock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000440110
REGON
14639117700000
NIP
536-19-12-328
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju bezpiecznego, demokratycznego, obywatelskiego społeczeństwa oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

 1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo, organizacyjnie i merytorycznie) inne organizacje i instytucje prowadzące:
  a) działania naukowe, badawcze, analityczne oraz doradztwo w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, dobrego rządzenia (good governance), działalności gospodarczej, innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju,
  b) programy informacyjne, promocyjne i wydawnicze służące upowszechnianiu wiedzy na temat rozwoju społeczno-gospodarczego, dobrego rządzenia (good governance), działalności gospodarczej, innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju
  c) działania służące pobudzaniu i wspieraniu zmian strukturalnych w gospodarce,
  d) działania w zakresie współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, tworzenia i upowszechniania dobrych praktyk,
  e) działania wspomagające rozwój kapitału ludzkiego i społecznego,
  f) programy edukacyjne, szkoleniowe i stypendialne dla sektora prywatnego, sektora publicznego oraz studentów,
  g) działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  i) wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie samodzielnego i krytycznego myślenia rozumowego i naukowego, poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej.
  j) upowszechnianie i ochronę wolności praw człowieka, swobód obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego i demokratycznego,
  k) działalnia na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  l) działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  m) działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży,
  n) działalność krajoznawczą, turystyczna oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  o) działania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
  p) działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  q) działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
  r) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
planowanie strategiczne i operacyjne
aktywizacja lokalna
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej