Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja PROJEKT ROZ
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 425 08 82
Telefon
602 601 848
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
placówka całodobowa
Ulica
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 7 lok. 33
Kod pocztowy
31-867
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Adres kontaktowy
Ulica
Aleja Modrzewiowa 25
Kod pocztowy
30-224
Miejscowość
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000432249
REGON
12265158500000
NIP
945-21-70-188
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest propagowanie działalności placówek typu rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, w szczególności poprzez:

 • gromadzenie wiedzy praktyków realizujących zadania związane z piecza zastępczą, i upowszechnianie jej po opracowaniu przez pracowników naukowych,
 • wskazanie roli i zadań stojących przed dziećmi biologicznymi osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej i placówki typu rodzinnego, przy jednoczesnym tworzeniu programów wspierających i odbarczających te dzieci,
 • działania na rzecz profesjonalizacji funkcji opiekuna zastępczego.

Fundacja została powołana w celu:

 1. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niektórych jego członków lub grup społecznych,
 2. Przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym.
 3. Rozwijania współpracy ze środowiskiem naukowym w zakresie dotyczącym tematyki obejmującej działalność statutową Fundacji
 4. Niesienia pomocy osobom i grupom społecznym wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez:
  a) popularyzację idei rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
  b) pomoc w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą,
 5. Wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym w szczególności przez podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w wykonywanie zadań na rzecz dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej oraz prowadzących rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej.
 6. Wspierania działalności osób prowadzących rodzinne formy opieki zastępczej bądź placówki typu rodzinnego, w szczególności poprzez :
  a) propagowanie wśród osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej bądź placówki typu rodzinnego idei profesjonalizacji funkcji, którą pełnią;
  b) działania w kierunku uzawodowienia funkcji i podnoszenie prestiżu opiekuna zastępczego;
  c) wsparcie merytoryczne osób prowadzących rodzinne formy opieki zastępczej oraz placówki typu rodzinnego ;
  d) działalność na rzecz wspierania i pomocy dla dzieci biologicznych osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej i placówki typu rodzinnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo.
 2. Pomoc i wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 3. Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez Zarząd,
 4. Działania w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Działania informacyjne, badawcze, wydawnicze oraz edukacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych i funkcjonowania rodziny, a w szczególności problematyki rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej.
 6. Działania o charakterze szkoleniowym, skierowane w szczególności do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej i readaptacji społecznej.
 7. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem praw i wolności dzieci.
 8. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 9. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Elżbieta Matusiak, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej