Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 697 839
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Ulica
Stanisławskiego 28 lok. 4
Kod pocztowy
51-638
Miejscowość
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000517580
REGON
02246025600000
NIP
898-22-08-260
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:
a) Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, rzeczniczej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej.
b) Wyrównywanie szans osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich usamodzielnienie i poprawa jakości życia poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową.
c) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
d) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
e) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samozaradności i aktywności obywatelskiej.
f) Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej jest działalność: 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 58.11.Z - Wydawanie książek 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza 69.10.Z - Działalność prawnicza 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
badania naukowe

Zarząd

Damian Wojciech Dudała, Prezes Zarządu
Elżbieta Gruszczyńska, Wiceprezes Zarządu
Marcin Odelski, Członek Zarządu
Reklama

Sponsorzy i grantodawcy

Fundacja "Merkury"

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji