Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
503 680 500
Telefon
89 542 52 34
Adres rejestrowy
Ulica
Tarasa Szewczenki 1
Kod pocztowy
10-274
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000250529
REGON
28009255100000
NIP
739-35-42-485
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Związek Stowarzyszeń Razem w Olsztynie to zrzeszenie podmiotów prawnych, które działają na rzecz innych organizacji pozarządowych w procesie ich tworzenia, integracji oraz działania oraz wspierają rozwój społeczności lokalnej.
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" ma na celu popularyzację, promocję oraz profesjonalizację III sektora.
Działalność statutowa Związku Stowarzyszeń zakłada działania na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, które opierają się na wspólnej pracy członków.
Celem Związku Stowarzyszeń jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw prospołecznych oraz podniesienie sprawności działania organizacji pozarządowych, a szczególnie wspieranie organizacyjne, finansowe i prawne ich działań.

Realizowane projekty:

1) W kierunku profesjonalizacji NGO

Projekt "W kierunku profesjonalizacji NGO" ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych z gminy Barczewo, w przygotowaniu się do składania odpowiednich ofert, które będą odpowiadały na zapotrzebowanie gminy.
Zakładane są również cele szczegółowe:
a) wzmocnienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych działających w społeczności g. Barczewo z zakresu tworzenia standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców (badanie potrzeb, diagnoza, określanie potrzebnych zasobów osobowych i rzeczowych do realizacji działań w ramach usług);
b) zwiększenie udziału organizacji z terenu g. Barczewo w konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd, wraz ze zwiększeniem profesjonalnej realizacji oraz rozliczenia otrzymanych dotacji;
pośrednio celami będzie:
a) zwiększenie udziału organizacji z terenu g. Barczewo w konkursach na dotacje/granty finansowane z zewnętrznych źródeł krajowych i w związku z tym promocji Gminy Barczewo i jej walorów;
b) nauczenie liderów organizacji pozyskiwania i wzmacniania zaplecza lokalowego i sprzętowego;
e) zwiększenie dostępności bezpośredniego wsparcia doradczego i szkoleniowego na terenach wiejskich poprzez świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych.
W odpowiedzi na te problemy projekt zakłada zorganizowanie zróżnicowanego metodologicznie wsparcia dla organizacji.
Zakres wsparcia będzie obejmował:
a) szkolenia,
b) doradztwo,
c) spotkania otwarte.

2) Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Projekt obejmuje następujące działania:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 8 szkoleń z zakresu: pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, itp.
 • przeprowadzenie co najmniej 100 godzin stacjonarnego doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym doradztwo organizacyjne i księgowe przeprowadzone w formie korespondencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • zapewnienie dostępu do sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem, udostępnianie pomieszczeń OCOP na zebrania organów statutowych organizacji,
 • udostępnianie urządzeń biurowych i sprzętu OCOP w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej
 • udostępnienie adresu, jako skrytki pocztowej,
 • prowadzenie i udostępnianie biblioteczki,
 • wypożyczanie namiotów na podejmowane inicjatywy olsztyńskich organizacji,
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o działalności sektora pozarządowego, w szczególności poprzez prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl, www.ocop.olsztyn.pl/spinacz, oraz fanpage OCOP i OCW SPINACZ na portalu społecznościowym Facebook, internetowego serwisu informacyjnego, wydawanie biuletynu informacyjnego (miesięcznika) "Donosiciel Pozarządowy",
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych,
 • organizowanie otwartych spotkań, kawiarenek obywatelskich, we współpracy z Instytutem Filozofii Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie,
 • prowadzenie obsługi Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego,
 • współdziałanie przy realizacji konkursów ogłaszanych przez ROPMO, ROPPO, Prezydenta Miasta Olsztyn, Starosty Powiatu oraz inne organizacje, których celem jest honorowanie najlepszych organizacji i osób za działalność na rzecz środowiska i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • przygotowanie i zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów Organizacji Pozarządowych "NGO na TOPie" i Targów Pracy Wolontaryjnej, Gali Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
 • wsparcie rozwoju wolontariatu, szczególnie wolontariatu dorosłych, poprzez prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu SPINACZ, oraz działań podejmowanych przy współpracy z Fundacją Borussia i Urzędem Marszałkowskim Województwa W-M - Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wspieranie ekonomii społecznej
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej