Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
609 593 608
Adres rejestrowy
Ulica
Kilińskiego 2A
Kod pocztowy
24-170
Miejscowość
Kurów
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Kurów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000033324
REGON
43228070000000
NIP
7162764062
Rok powstania
1912
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją OSP Kurów jest:

1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 2) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 3) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 5) działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6) działania na rzecz obrony cywilnej. 7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu. 9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 10) działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych. 11) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności. 12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych, 13) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup społecznych jak: młodzież i dzieci, kobiety, seniorzy, niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni. 14) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej. 15) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy miedzy społeczeństwami. 16) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych. 17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości. 18) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa. 19) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 20) działalność charytatywna w szczególności w zakresie pomocy społecznej. 21) promocja i organizacja wolontariatu. 22) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej