Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 593 608
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Kilińskiego 2A
Kod pocztowy
24-170
Miejscowość
Kurów
Województwo
Lubelskie
Powiat
Puławski
Gmina
Kurów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000033324
REGON
43228070000000
NIP
716-27-64-062
Rok powstania
1912
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
40
Szczegóły
Typ podmiotu
Ochotnicza straż pożarna
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją OSP Kurów jest: 1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 2) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 3) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 5) działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6) działania na rzecz obrony cywilnej. 7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu. 9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 10) działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych. 11) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności. 12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych, 13) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup społecznych jak: młodzież i dzieci, kobiety, seniorzy, niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni. 14) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej. 15) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy miedzy społeczeństwami. 16) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych. 17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości. 18) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa. 19) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 20) działalność charytatywna w szczególności w zakresie pomocy społecznej. 21) promocja i organizacja wolontariatu. 22) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Reklama

Zarząd

Ryszard Gliniak, Skarbnik
Robert Chmurzyński, Wiceprezes, Naczelnik
Arkadiusz Małecki, Wiceprezes
Witold Drążkiewicz, Prezes

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji