Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Ochotnicza Straż Pożarna UJEJSCE
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
574 004 643
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Ujejska 87a
Kod pocztowy
42-520
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000059175
REGON
27381320800000
NIP
6292186108
Rok powstania
1923
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Ochotniczą Straż Pożarna UJEJSCE

przekaż darowiznę

Misja

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, wypadkom i innym nieszczęśliwym zdarzeniom powodującym stan zagrożenia zdrowia lub życia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami.

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych zagrożeń życia i zdrowia ludzkiego w szczególności podczas klęsk żywiołowych, katastrof i wypadków oraz zdarzeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków „OSP UJEJSCE” kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niniejszego statutu a także uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu.

6. Działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniem ekologicznym lub innym miejscowym zagrożeniem.

7. Wspieranie finansowe i rzeczowe innych jednostek  ochotniczej straży pożarnej w ramach działalności statutowej

8. Realizowanie innych zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,

  2) działalności charytatywnej,

  3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturo

  4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

  5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

   6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

   7) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wychowanie dzieci i młodzieży,    ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa w tym organizowanie  wypoczynku dzieci i młodzieży,

   8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

   9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego turystyki  i krajoznawstwa,

   10) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,  porządku i bezpieczeństwa publicznego,

   11) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  a także działań wspomagających rozwój demokracji,

   12) promocji i organizacji wolontariatu,

   13) pomocy Polonii i Polakom za granicą,

   14) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
Wesprzyj działalność OSP UJEJSCE
50,00 zł
1 % aparatu powietrznego
20,00 zł
2 % ubrania ochronnego
10,00 zł
wpłata na cele statutowe
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
miasto, ruchy miejskie
edukacja ekologiczna

Zarząd

Dariusz Kleszcz, Prezes
Krystian Bałdys, Wiceprezes - naczelnik OSP
Damian Osada, Wiceprezes
Renata Solipiwko, Skarbnik
Jolanta Kubańska, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
69105013601000009030176490
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej