Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
533 081 313
Telefon
537 555 588
Adres rejestrowy
Ulica
Zagórska 57 lok. 43
Kod pocztowy
25-344
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000327527
REGON
26028960200000
NIP
657-28-22-522
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania stowarzyszenia jest:

 1. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 2. rozwijanie umiejętności, zdolności oraz wiedzy dzieci i młodzieży również niedostosowanych społecznie, poprzez zabawę,
 3. pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży, również niedostosowanych społecznie,
 4. wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, społecznych dzieci i młodzieży również niedostosowanej społecznie,
 5. promocja i organizacja wolontariatu
 6. działania na rzecz integracji europejskiej, inicjowanie, rozwijanie i promowanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
 7. działalność wspomagająca edukację na poziomie formalnym, poza formalnym oraz nieformalnym, w tym rozwój przedsiębiorczości, świadomości ekonomicznej, prawnej i kulturalnej społeczeństwa;
 8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 10. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności promowanie równego dostępu tych osób do nauki, kultury, sztuki i innych form ich aktywizacji;
 11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w szczególności poprzez edukację;
 12. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne organizacje realizujące cele pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 13. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby, grupy osób, wspólnoty i społeczności, nie posiadające osobowości prawnej a realizujące lub chcące realizować cele pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 14. promowanie postaw aktywnych młodzieży;
 15. działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń społecznych, uzależnień, przemocy, bezdomności, HIV, innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
 16. upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz działalność na rzecz promowania równych praw kobiet i mężczyzn;
 17. ochrona i promocja zdrowia, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia i sportu;
 18. działalność charytatywna.

Nasza organizacja prowadzi działania dla:

 • dzieci i młodzieży wykazujących przejawy niedostosowania społecznego,
 • dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wykluczonych społecznie,
 • dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych przejawiających zachowania przestępcze,
 • aktywizowanie w różny sposób dzieci, młodzież, osoby dorosłe.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Monika Sobierajska, Wiceprezes
Izabela Ksel, Wiceprezes
Karolina Bulanowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej