Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Centrum Wspierania Projektów Innowacyjnych
Kontakt
Telefon
607 513 560
Adres rejestrowy
Ulica
Kościuszki 5A lok. 11
Kod pocztowy
48-300
Miejscowość
Nysa
Województwo
opolskie
Powiat
nyski
Gmina
Nysa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000325615
REGON
22075696300000
NIP
5882317893
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku. Celem fundacji jest prowadzenie, promowanie i wspieranie wszelkich działań zgodnych z podstawowymi interesami, Rzeczypospolitej Polskiej, społecznie i gospodarczo użytecznych.

Prowadzone działania:

 1. Fundacja realizuje swoje cele inicjując bądź wspierając organizacyjnie, rzeczowo, finansowo:
  a) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Fundacji,
  b) realizowanie samodzielnie lub w Partnerstwie, projektów zgodnych z celami statutowymi Fundacji, na które uzyskano dofinansowanie w ramach programów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocowych,
  c) wsparcie merytoryczne projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych, zgodnych z celami statutowymi Fundacji, przez ich opracowanie, wdrażanie i realizację, monitoring, ewaluację, promocję, obsługę księgową, oraz rozliczanie,
  d) szkolenie i promocja wiedzy z zakresu zarządzania projektami finansowanymi ze środków publicznych krajowych i zagranicznych,
  e) programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych i ekonomicznych, w tym projekty foresigh oraz zakresie innowacyjności,
  f) programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju regionalnego, gospodarki i rynku oraz edukacji i szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego,
  g) programy szkoleń i doradztwa dla powstających i rozwijających się przedsiębiorstw,
  h) programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat gospodarki i przedsiębiorczości, mechanizmów rynkowych, propagowaniu postawy i inicjatywy przedsiębiorczości,
  i) programy wydawnicze,
  j) programy promocyjne służące rozwojowi przedsiębiorczości,
  k) programy służące integracji i konsolidacji środowisk gospodarczych,
  l) doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne dla instytucji rządowych, samorządowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, w tym prowadzenie punktów konsultacyjnych w tym zakresie,
  m) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
  n) organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń,
  o) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
  p) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej,zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji,doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić,
  q) świetlice środowiskowych oraz różnych form rekreacji i wypoczynku,
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
stypendia
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wspieranie ekonomii społecznej
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Piotr Oszytko, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej