Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Fundacja "Dziecko w Centrum"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
888 08 05 08
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Janusza Zeylanda 9 lok. 3
Kod pocztowy
60-808
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000316833
REGON
30098219800000
NIP
9721192069
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2019
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zachęcamy do wsparcia naszych działań poprzez przekazanie darowizny na realizację celów statutowych Fundacji

Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu, a osoby prawne 10%

Celem Fundacji "Dziecko w Centrum" jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym bezpieczeństwo i dobro dzieci są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

Działalność Fundacji jest przede wszystkim ukierunkowana na:

 • wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, poznawczego, społecznego i kulturalnego dzieci,
 • ochronę praw i interesów dzieci, upowszechnianie wiedzy na ich temat oraz kształtowanie świadomości i zrozumienia dla praw dziecka,
 • wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci,
 • aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom,
 • wspieranie dzieci i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, pochodzących z grup wysokiego ryzyka, a także pochodzących ze środowisk defaworyzowanych,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i ich rodzin.

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Kadra fundacji to zespół ekspertów i specjalistów z kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w pracy na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, w szczególności pieczy zastępczej na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Z powodzeniem realizujemy projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym. Jesteśmy otwarci na podejmowanie działań w skali krajowej i międzynarodowej. Realizowane działania pozwalają na wsparcie około 800 klientów w skali roku.

Prowadzimy działalność informacyjną, interwencyjną, edukacyjną, szkoleniową, badawczą oraz popularyzatorską. Stale współpracujemy z kilkudziesięcioma regionalnymi jednostkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, interwencyjnymi, naukowymi, socjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi z sektora publicznego, pozarządowego oraz biznesu. Wieloletnia współpraca w tym zakresie przekłada się na większą efektywność działań na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Zarząd

Marzena Affeldt, Prezes Zarządu
Małgorzata Zięcik, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
36102040270000110215736140
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej