Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Eko - Edukacja"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
601 898 556
Adres rejestrowy
Ulica
Legnicka 65
Kod pocztowy
54-206
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Adres kontaktowy
Ulica
Wrocławska 9
Kod pocztowy
55-114
Miejscowość
Pierwoszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000314944
REGON
02084709200000
NIP
899-26-54-475
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca:
I. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in.

 1. Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju - ekorozwoju.
 2. Poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie celu.
 3. Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
 5. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa, ochrony Bałtyku i przybrzeżnych obszarów rybackich.
  II. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in.
 6. Działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
  III. Działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym m. in.
 7. Edukacja młodzieży i uczniów,
 8. Edukacja dorosłych, w tym nauczycieli,
 9. Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych,
 10. Edukacja międzykulturowa,
 11. Wspieranie działalności naukowej, szczególnie w zakresie turystyki i rekreacji oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
  V. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia.
  VI. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in.
 12. Rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  VII. Krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in.
 13. Działania wspierające rozwój turystyki.
  VIII. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  IX. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym m. in.
 14. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.
 15. Działania na rzecz wspierania ochrony dziedzictwa kulturowego.
  X. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  XI. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  XII. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, w tym m.in.
 16. Działania zmierzające do stworzenia nowych miejsc pracy.
 17. Aktywizacją zawodowa ludności z obszarów wiejskich.
  XIII. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in.
 18. Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.
 19. Działania na rzecz grup defaworyzowanych.
  XIV. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
  XV. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy miedzy społeczeństwami, w tym m. in.
 20. Działania na rzecz tworzenia płaszczyzn poznania i porozumienia pomiędzy narodami Europy.
 21. Wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających współpracę i kontakty pomiędzy narodami Europy.
  XVI. Promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:

 • Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego (uczniowie, nauczyciele)
 • Edukacja dorosłych oraz młodzieży i uczniów
 • Upowszechnianie i ochrona Praw Konsumentów
 • Promocja zdrowego stylu życia - zdrowe żywienie i aktywność ruchowa
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Współpraca z organizacjami ekologicznymi w Polsce i zagranicą.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Justyna Marszałek, członek zarządu
Aneta Bogubowicz, wiceprezes
Violetta Sołtysik, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej