Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Centrum Komunikacji Społecznej MEDIOWSKAZ"

Fundacja "Centrum Komunikacji Społecznej MEDIOWSKAZ"
Kontakt
Telefon
515 413 098
Adres rejestrowy
Ulica
Barcicka 44
Kod pocztowy
01-839
Miejscowość
Warszawa-Bielany
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000510082
REGON
14726225200000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami statutowymi Fundacji są:
a. budowanie społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie jakości życia ludzi oraz partycypacji w zdobyczach współczesnej cywilizacji,
b. budowanie i promowanie efektywnego dialogu pomiędzy grupami zawodowymi, społecznymi, etnicznymi i narodowymi,
c. budowanie racjonalnej argumentacji i poszukiwanie konsensusu w debacie publicznej, w tym także politycznej,
d. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
e. podtrzymywanie i upowszechniane tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
f. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
g. ochrona i promocja zdrowia,
h. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
i. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
j. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
k. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
l. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m. wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n. upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
o. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
p. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
q. promocja i organizacja wolontariatu,
r. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
a. tworzenie zasad dialogu redukującego konflikty społeczne bądź niezrozumienie pomiędzy grupami społecznymi,
b. budowanie standardów dotyczących zachowań prospołecznych,
c. budowanie standardów dotyczących transparentnego obiegu informacji oraz efektywnego społecznie funkcjonowania organizacji pozarządowych, biznesowych, politycznych, zawodowych, branżowych, oraz instytucji państwowych i komunalnych,
d. mentoring oraz porady w zakresie kompetencji definiowanych poprzez cele statutowe Fundacji,
e. wolontariat kompetencji,
f. organizację prelekcji, seminariów, szkoleń i warsztatów służących dobru społecznemu,
g. udział w prelekcjach, seminariach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje przedstawicieli Fundacji związane z realizacją celów statutowych,
h. udział w zjazdach, konferencjach, targach oraz innych imprezach otwartych, lub zamkniętych, których tematyka pokrywa się z celami statutowymi Fundacji,
i. organizację zjazdów, konferencji, targów oraz innych imprez otwartych lub zamkniętych, których tematyka pokrywa się z celami statutowymi Fundacji,
j. organizację oraz inicjowanie przedsięwzięć ułatwiających beneficjentom Fundacji dostęp do wiedzy, w tym przygotowywanie lub pomoc w przygotowaniu projektów internetowych, filmów, publikacji, e-publikacji, oraz nagrań służących popularyzacji tematyki ściśle związanej z celami statutowymi Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
aktywizacja lokalna
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Małgorzata Mazur-Łukasiak, wiceprezes zarządu
Jan Domaniewski, prezes zarządu
Małgorzata Domaniewska, wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej