Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
791 035 756
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek 10-12, wtorek 14-16, czwartek 10-12
Ulica
Piastowska 1 lok. 308
Kod pocztowy
42-400
Miejscowość
Zawiercie
Województwo
śląskie
Powiat
zawierciański
Gmina
Zawiercie
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000277935
REGON
240619392
NIP
6492218327
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
669
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

We invite you to cooperation

Ideą działania ZUTW jest niesienie różnego rodzaju pomocy osobom zrzeszonym. Pomoc ta najczęściej przyjmuje postać zagospodarowania czasu wolnego, organizowania warsztatów, spotkań, wycieczek, a w szczególności różnych form nieformalnego kształcenia.

Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 13 października 2006 r. Po opracowaniu Statutu Stowarzyszenia, ustaleniu nazwy „Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku”, wyznaczono 5 reprezentantów - założycieli celem zarejestrowania w KRS. 4 kwietnia 2007 rejestracja w KRS. Wybrano pierwszy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Pierwsza siedziba UTW w TMZZ do grudnia 2007 r. Nabór członków w maju 2007 r. 1-sza inauguracja roku akademickiego 2007/2008 miała miejsce 26 października 2007r. w MOK. W pierwszym roku działalności było 150 osób, a w 2018r. jest 666 słuchaczy. Działamy w obszarach: „Nauka i wiedza”, „Sport i rekreacja”, „Kultura i sztuka” oraz w obszarze wolontariat seniorów. W 2007r. zaproponowano słuchaczom 13 form zajęć. W programie edukacyjno – aktywizujacym opracowywanym w każdym roku akademickim w 2018 roku mamy 29 różnych jego form. Są to wykłady audytoryjne przeznaczona dla wszystkich słuchaczy obejmujące wiedzę z zakresu nauk: humanistycznych, medycznych, podróżniczo – przyrodniczych, społeczno – ekonomicznych. Warsztaty tematyczne, ćwiczenia, zespoły pracy twórczej – formy zajęć rozwijające zainteresowania i dające możliwość nabycia nowych umiejętności: komputerowe; lektoraty języków obcych (j. angielski, j. rosyjski) kawiarenka literacka, klub młodych literatów, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty fotograficzne, warsztaty ogrodnicze, kreacje kulinarne, medycyna holistyczna, chór, brydż. Zajęcia rekreacyjno – ruchowe: tai – chi, gimnastyka: rehabilitacyjna, klasyczna, basen, gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie, aqua aerobik, taniec w kręgu, taniec towarzyski, gry zespołowe – piłka siatkowa, tenis stołowy, nordic – walking, zajęcia na siłowni, strzelectwo, wyjazdy rowerowe.

W 2013 r powstała w ZUTW „Grupa „SPINACZ” - wolontariat seniorów 60+. Wolontariusze pomagają uczniom SZP nr 5 w pokonywaniu trudności w nauce, organizują im eko-zabawy, wyjazdy rowerowe i uczą bezpiecznych zachowań.

W listopadzie 2016 r. uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający profesjonalizm naszego stowarzyszenia „Profesjonalny UTW - Certyfikat Złoty”. Standardy formalno-prawne działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku oparte są na obecnie obowiązujących aktach prawnych są podstawą funkcjonowania UTW i mają charakter obligatoryjny. Wdrożenie i stosowanie standardów przyczynia się do profesjonalizmu działań, tym samym pozwoliło na: wzrost potencjału merytorycznego i organizacyjnego UTW, zbudowanie znaczącej marki UTW, kojarzącej się z organizacjami dobrze i sprawnie zarządzanymi oraz transparentnymi, poprawę zdolności do nawiązywania współpracy, zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, a także zwiększenie szans na skuteczne pozyskiwanie środków niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności statutowej.

About

The idea of ​​ZUTW is to bring various types of help to affiliated people. This assistance usually takes the form of leisure time management, organizing workshops, meetings, excursions, and in particular various forms of informal education. The first organizational meeting took place on October 13, 2006. After drawing up the Statute of the Association, establishing the name "Zawiercie University of the Third Age", 5 representatives were appointed - the founders to be registered in the National Court Register. April 4, 2007 registration in the National Court Register. The first Board and the Audit Commission were elected. The first seat of UTW in TMZZ until December 2007. Recruitment of members in May 2007. The first inauguration of the academic year 2007/2008 took place on October 26, 2007. at MOK. In the first year of activity there were 150 people, and in 2018 there are 666 students. We operate in the areas of "Science and knowledge", "Sport and recreation", "Culture and art" and in the area of ​​senior volunteering. In 2007. 13 forms of classes were offered to listeners. In the education and activation program being developed in each academic year in 2018, we have 29 different forms. These are lecture lectures for all listeners covering knowledge in the following sciences: humanities, medicine, travel and nature, and socio-economic. Thematic workshops, exercises, creative work teams - forms of classes developing interests and giving the opportunity to acquire new skills: computer; foreign language classes (English, Russian) literary cafe, young literary club, art workshops, theater workshops, first aid workshops, photo workshops, gardening workshops, culinary creations, holistic medicine, choir, bridge. Recreation and movement activities: tai - chi, gymnastics: rehabilitation, classical, swimming pool, rehabilitation gymnastics in the water, aqua aerobics, circle dance, ballroom dancing, team games - volleyball, table tennis, nordic - walking, gym classes, shooting , bicycle trips. In 2013, the "Group" SPINACZ "- senior citizen's 60+ volunteer agency was established in ZUTW. Volunteers help the students of SZPnr5 to overcome difficulties in learning, organize eco-friendly activities, cycle trips and teach safe behaviors.In November 2016, we obtained a certificate confirming the professionalism of our association "Professional UTW - Gold Certificate". The formal and legal standards of operation of Universities of the Third Age are based on the currently binding legal acts, they are the basis for the functioning of UTW and are obligatory. The implementation and application of standards contributes to the professionalism of activities, thus allowing for: improvement of the substantive and organizational potential of UTW, building a significant brand of UTW, associated with well-organized and transparent organizations, improving the ability to establish cooperation, both with the public sector, and and private, as well as increasing the chances of effective acquisition of funds necessary for the conduct and development of statutory activities.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1) organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizujących, 2) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 3) organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych, 4) organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów, 5) organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych, 6) prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych, 7) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej i wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.), 8) tworzenie grup samopomocowych, 9) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 10) pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich od osób fizycznych i z innych źródeł, 11) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia. Działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością statutową prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna. 3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową w zakresie określonym w § 7 ust.1 pkt 1-5 . 4. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 5. Prowadzona przez stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o rachunkowości. 6. Przychód z odpłatnej działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
teatr
taniec
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów

Zarząd

Maria Grabowska, prezes zarządu
Jadwiga Maciążek -Matysik, wiceprezes
Grzegorz Wołoszczuk, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej