Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Instytut Obrony Praw Obywateli
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
733 703 030
Adres rejestrowy
Ulica
Karłowicza 13 lok. 5
Kod pocztowy
40-135
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000813627
REGON
38487998300000
NIP
6342969724
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Instytut Obrony Praw Obywateli działa w obronie obywateli RP, dzieci i dorosłych na terenie całego kraju.

Jako organizacja pozarządowa przystępujemy do spraw przed sądami powszechnymi. Bierzemy czynny udział w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka bądź rodzeństwa, powierzenie władzy rodzicielskiej, wyznaczenie kontaktów z dzieckiem, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, przeciwdziałamy dyskryminacji oraz naruszaniu swobód obywatelskich.

Jako interwenient uboczny bierzemy aktywny udział w postępowaniu, przygotowujemy pisma procesowe, pozwy, wnioski dowodowe, mamy prawo składać apelacje oraz zażalenia w procesach cywilnych, karnych i administracyjnych. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Uprawnienie do występowania przez organizacje pozarządowe w interesie indywidualnym wynika z art. 8 k.p.c. Organizacje pozarządowe mogą w celu ochrony praw obywateli, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie lub wziąć udział w toczącym się postępowaniu. Dopuszczalny zakres działania wskazanych podmiotów wyznacza art. 61 k.p.c. Zgodnie z paragrafem pierwszym tego przepisu organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz w sprawach:

  • o alimenty,
  • o ochronę środowiska,
  • o ochronę konsumentów,
  • o ochronę praw własności przemysłowej,
  • o ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.

Podobne uprawnienia przysługują organizacją pozarządowym na gruncie Kodeksu postępowania karnego. W świetle art. 90, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecznej, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.

Identycznie reguluje te uprawnienia Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 31), w sprawach dotyczących innych osób, dopuszcza się możliwość dla organizacji społecznej wszczęcia przez nią postępowania i uczestniczenia w postępowaniu, o ile jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Organizacja pozarządowa może wstąpić do postępowania przed każdym sądem, a więc zarówno rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, jak i Sądem Najwyższym. Dopuszczalne jest to w każdym stadium postępowania w pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu kasacyjnym, w postępowaniu toczącym się na skutek wznowienia postępowania oraz w postępowaniu prowadzonym na skutek skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także w postępowaniu toczącym się przed Sądem Najwyższym na skutek przedstawienia do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego powstałego w konkretnej sprawie (art. 390, 39817 k.p.c., art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) lub na skutek wniosku o rozstrzygnięcie wątpliwości, które ujawniły się w orzecznictwie sądów powszechnych lub wojskowych bądź Sądu Najwyższego (art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej