Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Pałac Ponary
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
604 122 261
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Worliny 16
Kod pocztowy
14-105
Miejscowość
Worliny
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Łukta
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Jana III Sobieskiego 4
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000796326
REGON
383952643
NIP
7412155299
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Pałac Ponary została powołana aby realizować działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wykorzystywać wskazane zasoby dla rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dążymy do ocalenia od zapomnienia, ochrony oraz popularyzacji wiedzy o dziedzictwie materialnym i niematerialnym terenów dawnych Prus Wschodnich, a w szczególności historycznej krainy Oberland.

Jesteśmy przekonani o randze dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim o wielonarodowej i wielokulturowej tradycji ziem Warmii, Mazur i Powiśla, w tym dawnej krainy historycznej Prus Wschodnich, jako dobra narodowego, wspólnego i ponadczasowego, z którego bogactwa powinny czerpać kolejne pokolenia, niezależnie od granic narodowych i przebiegu historii.

About

The Ponary Palace Foundation was established to implement activities for the protection of cultural and natural heritage and to use the indicated resources for socio-economic development in accordance with the principles of sustainable development. 

We strive to save from oblivion, protect and popularize knowledge about the material and immaterial heritage of the former East Prussia, and in particular the historical land of Oberland. 

We are convinced of the importance of cultural heritage, and above all of the multinational and multicultural tradition of the lands of Warmia, Mazury and Powiśle, including the former historical land of East Prussia, as a national, common and timeless good from which wealth should be drawn by subsequent generations, regardless of national borders and history.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
budowanie zespołu i zarządzanie nim
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
wsparcie specjalistyczne
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Monika Sadurska-Kisiel, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej