Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
733 786 302
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych
Ulica
Batalionu AK "Parasol" 4 lok. 36
Kod pocztowy
01-118
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 17.00
Ulica
Plac Kasztelański 3
Kod pocztowy
01-362
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bemowo
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody na pierwsze piętro, brak windy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000857125
REGON
364016163
NIP
5272775999
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
12
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

wpłać darowiznę

Zmieniamy edukację. Chcemy, by jej cele były odpowiedzią na potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców. Dlatego naszą misją jest wprowadzanie zmian w humanistycznym nurcie, zgodnie z którym każde działanie poprzedzone jest pytaniem 'dla kogo?', a opiera się na pozytywnych relacjach i konstruktywnym dialogu.

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, dlatego wiemy, jak ważne jest wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesności i przyszłości - widzimy w nich potencjał do stworzenia przestrzeni wymiany informacji, rozmowy, rozwijania kreatywności i umiejętności miękkich. Budujemy i wzmacniamy kompetencje cyfrowe oraz medialne, upowszechniamy świadome korzystanie z osiągnięć technologicznych i nowoczesnych metod nauczania.

Cenimy otwartość zasobów, dostęp do wiedzy i inspiracji. Budujemy sieci wymiany doświadczeń i twórcze relacje oparte na empatii, zaufaniu i otwartości.

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog działa od 2016 r. Do 2020 r. jako Stowarzyszenie zwykłe. Tworzy go grupa współpracujących ze sobą edukatorek i edukatorów, w większości czynnych i doświadczonych nauczycieli, którzy wcześniej działali w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Mistrzowie Kodowania (jeden z pierwszych projektów w Polsce wprowadzający do szkół powszechną naukę programowania od najmłodszych lat). Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, poprawa jakości i efektywności systemu edukacji poprzez upowszechnianie edukacji medialnej i cyfrowej, upowszechnianie nowych technologii i innowacyjnych metod w nowoczesnym podejściu do edukacji, a także wspieranie nauczycieli i edukatorów w ich codziennych wyzwaniach. 

Naszym obszarem działań jest organizacja oraz współorganizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów dotyczących programowania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji dzieci i dorosłych, a także opracowywanie i publikacja ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych (poradników, scenariuszy, gier…) wspomagających poruszanie się po cyfrowym świecie. Zajmujemy się również promocją szerokiego zasobu wiedzy i już powstałych materiałów - na przestrzeni ostatnich lat opracowaliśmy różnorodne autorskie narzędzia do nauki programowania i korzystania z nowoczesnych technologii w szkole, które na co dzień inspirują dzieci i dorosłych, zachęcając ich do samodzielnych prób oraz przedsięwzięć edukacyjnych w swoim środowisku. Jednocześnie dbamy o to, by treści naszych działań były dopasowane do bieżącej sytuacji w edukacji i potrzeb naszych odbiorców - dlatego z rozwagą dobieramy i indywidualizujemy obszary tematyczne dla każdej grupy, z którą pracujemy. Ważne jest dla nas obserwowanie zachodzących na świecie zmian, a także elastyczna i otwarta reakcja na nie. Dlatego jesteśmy gotowi udzielać wsparcia w różnych formach - stacjonarnie, ale też online, dzięki czemu w ostatnich miesiącach staraliśmy się aktywnie pomagać również w trakcie edukacji zdalnej. 

Nasze trenerki i nasi trenerzy to zespół ludzi oddanych edukacji, doskonale znają specyfikę pracy w szkole. Łączą ich edukacyjne doświadczenia, chęć dzielenia się wiedzą, a przede wszystkim potrzeba przygotowania polskiej szkoły na wyzwania nowoczesności. Każde szkolenie, wystąpienie, pojedynczy scenariusz zajęć przygotowują z dbałością o najwyższy poziom merytoryczny, a przy tym uwzględniają stan wiedzy i zainteresowania uczestników oraz dbają o pozytywną atmosferę współpracy.

Jako że na co dzień współpracujemy ze szkołami, domami kultury, ODN-ami i bibliotekami, zależy nam na tworzeniu sieci wsparcia i wymiany. Dlatego tworzymy aktywne, wciąż rozwijające się przestrzenie online – fanpage naszego Stowarzyszenia oraz realizowanych projektów, a także grupy na Facebooku, pozwalające na swobodną i twórczą wymianę pomysłów, zasobów i pytań. Regularnie moderujemy nasze kanały, dbając o to, by każdy otrzymał oczekiwane wsparcie. Dzięki tej edukacyjnej wymianie sami się uczymy – otwieramy się na nowe perspektywy, poznajemy dobre praktyki i inspirujących ludzi, którzy do swojej pracy podchodzą z zaangażowaniem i twórczą energią. Jednocześnie są to przestrzenie, w ramach których zapowiadamy, opisujemy nasze kolejne projekty, spotkania, warsztaty i zapraszamy do udziału w nich. 

Wszystkie nasze działania mają na celu promocję idei uczenia się przez całe życie, idei edukacji poszerzającej horyzonty, idei mądrej edukacji, która wykorzystuje narzędzia cyfrowe dla poprawienia jakości procesu nauczania/uczenia się oraz do jego organizacji. Zawsze w tym procesie na pierwszym planie są relacje i człowiek – niezależnie od jego wieku - dziecko, nastolatek, dorosły.

Projekty realizowane i współrealizowane przez Cyfrowy Dialog: Zaprogramuj Przyszłość, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Informatyka bez granic, Centralny Dom Technologii, Amazon STEM Kindloteka.

About

We are changing education. We want its goals to respond to the needs of students, teachers and parents. Therefore, our mission is to provide changes following the humanistic approach, according to which every action is preceded by a question for whom? and is based on positive relationships and constructive dialogue.

We live in a world of dynamic change, so we know how important it is to meet the challenges of the present and the future. We see in them the potential to create a space for exchanging information, dialogue, developing creativity and soft skills. We build and strengthen digital and media competencies; we popularize conscious use of technological developments and modern teaching methods.

We value the openness of resources, access to knowledge and inspiration. We build networks of exchange of experience and creative relationships based on empathy, trust and openness.

The Digital Coaction Association has been working since 2016. It is formed by a group of cooperating educators, mostly active and experienced teachers, who previously worked as part of the nationwide educational program Mistrzowie Kodowania (Masters of Coding) - one of the first Polish projects introducing common teaching of coding to schools, starting from an early age. The main goal of the Association is to support the education system, to improve its quality and efficiency by popularizing media and digital education, new technologies and innovative methods in modern teaching approach and to support teachers and educators in their daily challenges.

Our area of activity is the organization and co-organization of trainings, workshops, conferences and seminars on programming, using information and communications technology (ICT) in education of children and adults, as well as preparing and publishing open-access educational materials (handbooks, scripts, games, etc.) which help to move around in the digital world. We also promote the wide range of resources of knowledge and already created materials. In recent years, we developed a variety of proprietary tools for learning programming and for using modern technologies in school, which inspire children and adults on a daily basis, encouraging them to try and undertake educational projects in their own environment. At the same time, we make sure that the content of our activities is tailored to the current educational situation and the needs of our recipients. That's why we carefully select and individualize thematic areas for each group we work with. It is important for us to observe the changes taking place in the world and to react flexibly and openly to them. Therefore, we are ready to provide support in various forms - on-site, but also online, thanks to which in recent months we done our best to actively assist teachers, students and parents during remote education.

Our educators are a team of people dedicated to education. They are well aware of the specifics of working in school. They’re brought together by their educational experiences, the desire to share knowledge and - above all - the need to prepare the Polish school for the challenges of modernity. They prepare every training, speech or lesson script with attention to the content’s highest level, while taking into account the state of knowledge and interest of participants and taking care of a positive character of cooperation.

As we cooperate with schools, cultural centers, teacher training centers and libraries on a daily basis, we are committed to create networks of support and exchange. That's why we create active, ever-expanding online spaces – Facebook pages of our Association and its ongoing projects, as well as Facebook groups, allowing for a free and creative exchange of ideas, resources and questions. We regularly moderate our channels, ensuring that everyone receives the expected support. Thanks to this educational exchange, we learn ourselves – we open ourselves to new perspectives, learn good practices and get to know inspiring people who approach their work with commitment and creative energy. At the same time, these are the spaces within which we announce and describe our upcoming projects, meetings, workshops and invite people to participate in them.

All our activities are aimed at promoting the idea of lifelong learning, the idea of horizon-broadening education, the idea of smart education, which uses digital tools to improve the quality of the teaching/learning process and its organization. In the foreground of this process there are always relationships and a person, regardless of their age - a child, a teenager, an adult.

Projects implemented and co-implemented by the Digital Coaction: Zaprogramuj Przyszłość (Program the Future), Centrum Mistrzostwa Informatycznego (IT Mastery Center), Informatyka bez granic (IT Without Borders), Centralny Dom Technologii (The Central House of Technology), Amazon STEM Kindloteka.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Działalność wspomagająca edukację, w tym głównie kursy, szkolenia, warsztaty dla dorosłych (w szczególności nauczycieli), a także zajęcia dla dzieci i młodzieży. Profil usług zgodny ze statutem.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa dziecka

Zarząd

Iwona Brzózka-Złotnicka, prezeska
Barbara Krywoszejew, wiceprezeska
Reklama

Podziękowania za wsparcie finansowe

Dziękujemy za zaufanie. Dzięki Tobie możemy zrobić jeszcze więcej dla budowania świadomości cyfrowej i rozwoju kompetencji cyfrowych, medialnych i społecznych u dorosłych, dzieci i młodzieży.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
92154011572115000010450001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej