Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Otwarty Parasol
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych. Zapraszamy do kontaktu mailowego.
Ulica
Komandorska 8
Kod pocztowy
15-587
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000963693
REGON
521699130
NIP
9662161818
Rok powstania
2022
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Otwarty Parasol

przekaż darowiznę na cele statutowe

Nasza misja:

Powstaliśmy, aby wspierać i tak jak parasol - chronić przed przejawami nietolerancji, nierównego traktowania i wykluczania przez społeczeństwo.

Nasze cele:

Wspieranie i wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób dyskryminowanych i z grup mniejszościowych.

Działanie na rzecz ochrony praw człowieka, równego traktowania oraz propagowanie wiedzy na ten temat.

Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, doświadczenia z uzależnieniami, doświadczenia więzienne.

Rozpowszechnianie wśród społeczeństwa postawy akceptującej drugiego człowieka, kształtowanie postaw tolerancji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie aktywizacji i integracji społecznej, wsparcia psychologicznego, budowania wspólnoty, rozwijania przedsiębiorczości, podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Działania na rzecz osób starszych ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych, wsparcie psychologiczne, budowanie wspólnoty, partycypacja społeczna. Budowanie relacji międzypokoleniowych.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych. Udzielenie pomocy i wsparcia tym osobom i ich rodzinom, a także budowanie społecznej akceptacji i otwartości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Wspieranie rodzin i bliskich osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych.

Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym profilaktyka uzależnień. Pomoc i wsparcie osób chorych i uzależnionych.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców i uchodźców, równego traktowania migrantów, budowanie dialogu międzykulturowego, propagowanie wiedzy na tematy migracyjne i wielokulturowe.

Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom bezdomnych, osobom opuszczających zakłady karne i placówki resocjalizacyjne oraz wyrównywanie szans tych osób.

Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzenie i propagowanie działalności charytatywnej.

Działania wspierające demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Promowanie dialogu społecznego i międzykulturowego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania.

Działania na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i grupami społecznymi. Działania na rzecz innych organizacji pozarządowych w Polsce i poza jej granicami.

Działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, klimatu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Działania w zakresie kultury, sztuki, sportu, rekreacji i turystyki.

Wyrównywanie szans osób doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób dyskryminowanych w jakikolwiek sposób oraz osób odczuwających dyskryminację z jakiegokolwiek innego kryterium wpływającego na status społeczny lub na inny element jakości życia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
30253000082012107264100001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej