Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja In_Spire
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 672 321
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
Ulica
Bukowska 12
Kod pocztowy
60-810
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000960658
REGON
521509571
NIP
7792537304
Rok powstania
2022
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Stoisko Fundacji In_Spire podczas targów Viva Seniorzy! 2022

Stoisko Fundacji In_Spire podczas targów Viva Seniorzy! 2022

Autor/źródło: Fotobueno

"Zmalujmy to razem" warsztaty plastyczne dla polsko-ukraińskich seniorów.

"Zmalujmy to razem" warsztaty plastyczne dla polsko-ukraińskich seniorów.

Autor/źródło: Fotobueno

"Zdrowy talerz dla Seniora" prelekcja dietetyczna nt. zdrowego żywienia seniorów i ich wnuków.

"Zdrowy talerz dla Seniora" prelekcja dietetyczna nt. zdrowego żywienia seniorów i ich wnuków.

Autor/źródło: Fotobueno

Wolontariusze Fundacji In_Spire na targach Poznań Game Arena 2022.

Wolontariusze Fundacji In_Spire na targach Poznań Game Arena 2022.

Autor/źródło: Fotobueno

Miniatura Stoisko Fundacji In_Spire podczas targów Viva Seniorzy! 2022
Miniatura "Zmalujmy to razem" warsztaty plastyczne dla polsko-ukraińskich seniorów.
Miniatura "Zdrowy talerz dla Seniora" prelekcja dietetyczna nt. zdrowego żywienia seniorów i ich wnuków.
Miniatura Wolontariusze Fundacji In_Spire na targach Poznań Game Arena 2022.

Wesprzyj działania Fundacji In_Spire

przekaż darowiznę na cele statutowe

Fundacja In_Spire powstała, aby pomagać ludziom i przedsiębiorstwom docierać do ich własnych talentów. Naszymi głównymi celami jest wspieranie aktywności, rozwoju umiejętności i kompetencji zarówno wśród firm, ich pracowników, ale także wśród osób wykluczonych – podopiecznych placówek wychowawczych, czy seniorów. Uważamy, że każda osoba nosi w sobie potencjał i duże pokłady możliwość, dlatego celem Fundacji jest wsparcie w rozwoju, inspirowanie do odkrywania nowych dróg i zdobywania wiedzy. In_Spire kieruje się talentem, sprawczością, edukacją i kreatywnością, działa w obszarach _przedsiębiorczości, _kultury, _sportu i _społeczności.

About

In_Spire Foundation was established to help people and businesses reach their own talents. Our main goals are to support activity, skill and competence development both among companies, their employees, but also among excluded people - wards of educational institutions or seniors. We assume that every person carries potential and large deposits of possibility, so the goal of the Foundation is to support development, to inspire discovery of new ways and knowledge. In_Spire is guided by talent, proficiency, education and creativity, and works in the areas of _entrepreneurship, _culture, _sport and _society.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 1. organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 2. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: 2. 1) - doradztwo związane z zarządzaniem: stosunki międzyludzkie (PR) i komunikacja (70.21.Z), - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 2.2) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej: pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejscana cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A), - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C), - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), - badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), - działalność fotograficzna (74.20.Z), - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 3. informacja i komunikacja: 3.1) działalność wydawnicza: - wydawanie książek (58.11.Z), - wydawanie wykazów oraz list (adresowych, telefonicznych) (58.12.Z), - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), - pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z), 3.2) działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych: - działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programami telewizyjnymi (59.12.Z), - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi (59.12.Z), - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z), 3.3) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana: - działalność związana z oprogramowaniem (60.01.Z), - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), 3.4) działalność usługowa w zakresie informacji: - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), - działalność portali internetowych (63.12.Z); 4. badania naukowe i prace rozwojowe: - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z); 5. działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: 5.1) wynajem i dzierżawa: - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 5.2) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej: - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z); 6. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją: 6.1) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna: - pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z), 6.2) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką: - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), - działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z), 6.3) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą: - działalność muzeów (91.02.Z), - działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z), 6.4) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z), 6.5) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna: - działalność obiektów sportowych (93.11.Z), - organizacji wydarzeń sportowych (93.19.Z), - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z).

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą (odpłatną i nieodpłatną) działalność pożytku publicznego: 1. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami w zakresie wymienionym w celach Fundacji; 2. współpracę z organizacjami społecznymi (NGO) w zakresie wymienionym w celach Fundacji; 3. współpracę z podmiotami biznesowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji; 4. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, kampanii informacyjnych, konferencji, seminariów, debat, wydarzeń wystawienniczych; 5. organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i zawodowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; 6. organizowanie imprez technologicznych, zawodów gamingowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; 7. działania proeksportowe i promocja współpracy w ramach wspierania gospodarki; 8. świadczenie usług doradczych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorczości i aktywności społecznej; 9. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej; 10. wspieranie, prowadzenie rewitalizacji i podejmowanie działań we współpracy ze społecznością lokalną; 11. organizowanie zbiórek, w tym zbiórek publicznych i innych środków przekazu i komunikacji na odległość; 12. promowanie i organizowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej; 13. prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej; 14. wspieranie rozwoju wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); 15. współpracę z instytucjami oświatowymi – realizowanie zagadnień dydaktycznych, edukacyjnych i profilaktycznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych; 16. prowadzenie projektów naukowo-badawczych realizowanych w przedmiocie badania i gromadzenia informacji o wyrównywaniu szans na rynku pracy i ich adaptacji do obecnych warunków; 17. prowadzenie działań nakierowanych na zwiększenie kompetencji zawodowych oraz niwelowanie nierówności społecznych u młodzieży oraz osób dorosłych; 18. wspieranie, finansowanie i promowanie twórczości artystycznej, talentów sportowych dzieci i młodzieży oraz ich prezentowanie w środowisku lokalnym i ogólnopolskim; 19. prowadzenie działań na rzecz seniorów w zakresie promocji zdrowotnej, zwiększania aktywności zawodowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz cyfrowemu

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
PR i promocja organizacji
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wsparcie zawodowe osób dorosłych

Zarząd

Iwona Kasprzak, Prezes Zarządu
Natalia Urbańska-Guss, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
95102040270000170217333150
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej