Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja na rzecz Rozwoju Falcon
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Zapaśnicza 44
Kod pocztowy
94-122
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Adres kontaktowy
Ulica
Bokserska 44
Kod pocztowy
94-129
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0001027670
REGON
524902441
NIP
7272867805
Rok powstania
2023
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2023
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

  • wspieranie, promowanie oraz podejmowanie działań w zakresie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa i stymulowania aktywności na polu działalności społecznej, obywatelskiej, gospodarczej, ekonomicznej, informacyjnej, informatycznej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, oświatowej, turystycznej i sportowej;
  • promocje i działania na rzecz polskich osiągnięć gospodarczych, społecznych, kulturalnych, organizacyjnych, naukowych, technicznych, technologicznych i sportowych, polskiej tradycji historycznej, wartości i postaw patriotycznych oraz dziedzictwa europejskiego i regionalnego;
  • wspomaganie rozwoju demokracji, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym;
  • działalność na rzecz organizacji, podmiotów i osób, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, kultura, fizyczna i sport, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja i obronność;
  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej.

About

Aims:

  • supporting, promoting and taking actions in the field of comprehensive development of society and stimulation of activities in the field of social, civil, economic, information, cultural, scientific, education current, educational, tourist and sports;
  • promotions and activities for polish economic, social, cultural, organizational, scientific, technical, technological and sport achievements, polish historical tradition, patriotic values and attitudes, and european and regional heritage;
  • supporting the development of democracy, shaping civil awareness and attitudes of active and conscious participation in public life;
  • activities for organizations, entities and persons whose statutory objectives are: scientific, scientific and technical, educational, cultural, culture, physical and sport, environmental protection, charity, health care, social welfare, education ation and defense;
  • activities supporting the development of technology, invention and innovation as well as the distribution and implementation of new technical solutions in economic, social, cultural and educational practice.
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
wspieranie ekonomii społecznej
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej