Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Marwari
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
513 346 738
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek
Ulica
Uczniowska 8 lok. 10
Kod pocztowy
43-100
Miejscowość
Tychy
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
parter ze schodami
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0001064208
REGON
526712680
NIP
6463007504
Rok powstania
2023
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację Marwari

przekaż darowiznę na cele statutowe

Fundacja pod nazwą „Fundacja Marwari” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Marzenę Libura – Michniewicz w 2023r.

Zakresem działalności Fundacji jest:

1) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalność charytatywna,
5) działalność na rzecz cudzoziemców,
6) ochrona i promocja zdrowia
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
9) działalność na rzecz równych praw mężczyzn, kobiet, osób niepełnosprawnych, i innych,
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz integracji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
14) ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
15) turystyka i krajoznawstwo,
16) prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i integracyjnych,
17) prowadzenie szkoleń, doradztwa i kursów zawodowych,
18) prowadzenie turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych,
19) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
20) działalność na rzecz integracji europejskiej o raz rozwijanie kontaktów wraz ze współpracą między społeczeństwami,
21) promocja i organizacja wolontariatu,
22) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
23) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i kobiety,
24) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
25) prowadzenie placówek szkolno-wychowawczych i ośrodka dla osób z traumami oraz stresem pourazowym,
26) organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć kulturalnych, badań naukowych związanych z upowszechnieniem kultury, sztuki i dziedzictwa; regionalnych projektów kulturalnych i pokazów sztuki; forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i tendencjami w sztuce zarówno polskiej jak i zagranicznej,
27) działalności upowszechniającej, informującej i propagującej kulturę, sztukę oraz dziedzictwo polskie zagranicą, przedsięwzięć turystycznych związanych z poznawaniem zabytków kultury i rekonstrukcją historyczną,
28) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kultury, sztuki i dziedzictwa oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
29) inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, krajowych i międzynarodowych koncertów, festiwali, konkursów muzycznych, a także wystaw, wernisaży, spotkań autorskich w kraju i za granicą,
30) organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, targów, warsztatów, prelekcji, seminariów, zawodów i wszelkiego poradnictwa służącego realizacji celów statutowych 31) organizowanie koncertów charytatywnych, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć artystycznych,
32) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych,
33) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, średnich, na uczelniach wyższych,
34) zakładanie i prowadzenie zespołów, chórów, grup artystycznych pozwalających na rozwój artystyczny ich członków,
35) włączanie młodzieży w proces edukacji międzykulturowej poprzez wspieranie ich uczestnictwa w projektach wolontariatu,
36) organizowanie placówek wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
37) organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
38) organizowanie zbiórek publicznych,
39)współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej i innymi podmiotami
40) promocję i organizację akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji 41) organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu,
42) wspieranie działań innych osób i instytucji, których działalność zbliżona jest z celami Fundacji,
43) organizowanie środków materialnych, w tym pomieszczeń i infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizowania celów statutowych,
44) pozyskiwanie funduszy na zakup ruchomości niezbędnych do realizacji projektów celów statutowych, które po skończonym projekcie przechodzą w majątek Fundacji,
45) prowadzenie działalności w sferze realizacji zadań publicznych, przez sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego,
46) współpraca ze środkami masowego przekazu,
47) działalność wydawnicza, w szczególności: publikacja książek, podręczników, traktatów, czasopism; wydawnictwa drobne, tj. biuletyny, periodyki; publikacja i rozpowszechnianie informacji promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, folderów,
48) odkrywanie, promowanie i otaczanie opieką impresaryjną twórców, projekty i wydarzenia kulturalne,
49) działalność promocyjna, reklamowa na rzecz osób wybitnie uzdolnionych oraz innowacyjnych projektów artystycznych,
50) inicjowanie, organizowanie i wspieranie imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym, proekologicznym i rolniczym,
51) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
52) organizowanie działań, akcji, kampanii społecznych, realizowanie własnych programów obejmujących w szczególności profilaktykę zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społecznej,
53) podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, opracowanie publikacji, tworzenie stron i portali internetowych,
54) kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
55) kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży,
56) wspomaganie rodziców poprzez różnego rodzaju poradnictwo,
57) propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych,
58) propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
59) wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
60) propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
61) wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo,
62) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
63) pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych,
64) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
65) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

Fundacja Marwari realizuje swoje cele szczególnie poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Zarząd

Marzena Libura-Michniewicz, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
89114020040000330284259442
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej