Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami"

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 711 26 78
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00
Ulica
Osiedle Zielone 1A
Kod pocztowy
16-100
Miejscowość
Sokółka
Województwo
podlaskie
Powiat
sokólski
Gmina
Sokółka
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Infrastruktura architektoniczna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz autyzmem. Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce jest wyposażony w windę i podjazdy na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową i innymi dysfunkcjami. Łazienki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000570356
REGON
36220257100000
NIP
5451815540
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2019
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami"

przekaż darowiznę na cele statutowe

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" w Sokółce jest organizacją, którego podopiecznymi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, od lekkiego po znaczny, ze sprzężeniami, w tym autyzmem. Stowarzyszenie "Pod Skrzydłami" rozpoczęło działalność w sierpniu 2015r.

Główne cele stowarzyszenia: wyrównywanie szans podopiecznych na każdym etapie życia, wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych, inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: grup wsparcia, grup samopomocowych, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.

Podejmujemy działania służące wyrównywaniu szans podopiecznych poprzez organizację: zajęć dodatkowych, przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, festynów rodzinnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych i półkolonii.

Działania stowarzyszenia kierowane są do jego podopiecznych i ich rodzin oraz osób prowadzących proces ich rehabilitacji. Stowarzyszenie, którego podopiecznymi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, od lekkiego po znaczny, ze sprzężeniami, w tym z autyzmem - realizowało szereg działań rozwijających umiejętności podopiecznych, wspierających proces ich rehabilitacji medycznej i społecznej, wspierających rozwój artystyczny i działań dotyczących organizacji czasu wolnego połączonego z rehabilitacją. Działania te pośrednio wspierały również rodzinę podopiecznego. Realizowane działania  stowarzyszenia dotyczyły wspierania rodziny osób niepełnosprawnych (grupa wsparcia obejmująca spotkania integracyjne, warsztaty rozwijające zainteresowania rodziców, szkolenia podnoszące ich kompetencje rodzicielskie) i placówki edukacyjnej bezpośrednio zaangażowanej w rehabilitację tych osób (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej - zakup pomocy terapeutycznych, szkolenia dla pracowników instytucji - podnoszące ich kompetencje nauczycielskie).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez: 1) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków od osób fizycznych i prawnych i innych podmiotów dla realizacji celów statutowych; 2) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych fundacji lub instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia; 3) podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, medycznych, świetlic socjoterapeutycznych osobom niepełnosprawnym; 4) inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie: leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, szkolenia zawodowego, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji; 5) inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych; 6) prowadzenie działalności na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej, integracji społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 7) prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych; 8) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: grup wsparcia, grup samopomocowych, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim; 9) udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez: doradztwo, poradnictwo, terapię psychologiczną, szkolenia, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób niepełnosprawnych, poprawianie warunków bytowych, w tym m.in. mieszkalnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 10) tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty; 11) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy; 12) prowadzenie działalności wydawniczej; 13) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy; 14) prowadzenie działalności charytatywnej; 15) przygotowywanie studentów na praktykach do pracy z osobami niepełnosprawnymi, poprzez łączenie umiejętności zdobytych w ramach zajęć na uczelni i dostosowanie ich do działań praktycznych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
muzyka
teatr
film
taniec
literatura, czasopisma
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Beata Tur, Prezes Zarządu
Renata Jolanta Machłajewska, Wiceprezes
Bożena Rećko, Skarbnik
Elżbieta Januszko-Szymaniuk, Członek Zarządu
Marta Kulmaczewska, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
53203000451110000004128150
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej