Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
513 385 495
Adres rejestrowy
Ulica
Modrzewiowa 4c lok. 8
Kod pocztowy
81-074
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Adres biura
Ulica
Opata Hackiego 17A
Kod pocztowy
81-211
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000387798
REGON
22142415700000
NIP
958-16-53-138
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" to organizacja pozarządowa, której działania związane są z wprowadzaniem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, sąsiedztwie, swojej okolicy. Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie lokalnych liderów, dzieci i młodzieży oraz ich bliskich. Organizacji zależy na budowaniu świadomego społeczeństwa, które jest gotowe, by odpowiedzialnie podejmować aktywności społeczne i inicjować jak najwięcej działań pro obywatelskich.

Fundacja działa w obszarach: animacji społecznej, socjoterapii, streetworkingu, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz oferuje alternatywne zajęcia (warsztaty taneczne, wakacyjne) szkolenia, wolontariat oraz organizację społeczności lokalnej.

Odbiorców działań organizacja wzmacnia w odkrywaniu swoich potencjałów, wyposaża w wiedzę, umiejętności pozwalające łatwiej odnaleźć się na w życiu osobistym i zawodowym. W mieście Gdynia "Kreatywni" prowadzą dwie świetlice socjoterapeutyczne w dzielnicy Gdynia Oksywie i Dąbrowa oraz Centrum Aktywnego Mieszkańca w Chyloni, w którym działania Klub Osiedlowy Apteka i Klub Młodzieżowy "Kreatywni".

Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.
 4. Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 6. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
 7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym.
 8. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równego statusu praw kobiet i mężczyzn.
 10. Działalność na rzecz mniejszości.
 11. Działalność charytatywna.
 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.
 13. Promocja i organizacja wolontariatu.
 14. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.
 15. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 16. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 17. Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.
 18. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.
 19. Pogłębianie i promowanie kultury i nauki.
 20. Wspieranie rozwoju kultury i nauki.
 21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 22. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych.
 23. Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
 24. Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 25. Propagowanie i stwarzanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
 26. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.
 27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 28. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
  1.1. placówki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki i kluby profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe,
  1.2. punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich,
  1.3. ośrodki i oddziały pobytu dziennego,
  1.4. ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
  1.5. ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych,
  1.6. ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami,
  1.7. ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami,
  1.8. telefony zaufania,
  1.9. ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej,
  1.10. ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
  1.11. ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.
 2. Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku (ang. streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej.
 3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego.
 4. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
 5. Wspieranie innych organizacji trzeciego sektora zajmujących się środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publikacyjnej i wydawniczej.
 7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 8. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.
 10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 11. Inicjowanie i prowadzenie badań w obszarze problemów społecznych.
 12. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
 13. Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
 14. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 15. Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych.
 16. Wspieranie lokalnych społeczności w celu samoorganizacji
 17. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.
 18. Inicjowanie, organizowanie, realizacja i promowanie projektów artystycznych na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, wspieranie działań architektonicznych, gdzie środowisko jest rozumiane, jako przestrzeń dla wzajemnych interakcji.
 19. Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
 20. Budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
23.11.2016
ABC sąsiedzkie… jest poradnikiem, jak włączyć się w zarządzanie swoim miastem, jak dbać o swój mały skrawek przestrzeni, jak współtworzyć osiedle z sąsiadami? Aktywne życie obywatelskie nie ogranicza się tylko do oddawania głosu w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Są to przede wszystkim relacje z ludźmi oraz rozmaite narzędzia demokratyczne, które wpływają na lepszą jakość życia w miejscu zamieszkania.
Publicystyka
08.11.2016
W celu podniesienia jakości życia mieszkańców osiedla ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni Chyloni Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" zasięgnęła ich opinii. Przy współpracy z mieszkańcami powstał raport, który jest podsumowaniem badania przeprowadzonego na osiedlu pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego (ZOH) w Gdyni. Ze względu na dość przekrojowe spojrzenie na mieszkańców Osiedla, raport może posłużyć różnym odbiorcom.
Publicystyka
20.05.2016
Jest kilka powodów, z których możemy być dumni… osiem lat temu w Gdyni Chyloni niewiele osób wierzyło, że możliwa jest samoorganizacja na osiedlu, że pojawią się liderzy pozytywnych zmian, że festyn może być współorganizowany z mieszkańcami czy zaprzyjaźnionymi organizacjami i instytucjami...

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Aleksandra Mróz-Wykusz, Prezes
Adrian Staniszewski, Członek Zarządu
Anna Gawrońska-Milczarek, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej