Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar: ABC obowiązków organizacji pozarządowych Zdobądź praktyczną wiedzę. Dowiedz się, jak uniknąć błędów. Zapisz się >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" w likwidacji

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
513 385 495
Adres rejestrowy
Ulica
Modrzewiowa 4c lok. 8
Kod pocztowy
81-074
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Adres biura
Ulica
Opata Hackiego 17A
Kod pocztowy
81-211
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000387798
REGON
22142415700000
NIP
9581653138
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" to organizacja pozarządowa, której działania związane są z wprowadzaniem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, sąsiedztwie, swojej okolicy. Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie lokalnych liderów, dzieci i młodzieży oraz ich bliskich. Organizacji zależy na budowaniu świadomego społeczeństwa, które jest gotowe, by odpowiedzialnie podejmować aktywności społeczne i inicjować jak najwięcej działań pro obywatelskich.

Fundacja działa w obszarach: animacji społecznej, socjoterapii, streetworkingu, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz oferuje alternatywne zajęcia (warsztaty taneczne, wakacyjne) szkolenia, wolontariat oraz organizację społeczności lokalnej.

Odbiorców działań organizacja wzmacnia w odkrywaniu swoich potencjałów, wyposaża w wiedzę, umiejętności pozwalające łatwiej odnaleźć się na w życiu osobistym i zawodowym. W mieście Gdynia "Kreatywni" prowadzą dwie świetlice socjoterapeutyczne w dzielnicy Gdynia Oksywie i Dąbrowa oraz Centrum Aktywnego Mieszkańca w Chyloni, w którym działania Klub Osiedlowy Apteka i Klub Młodzieżowy "Kreatywni".

Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.
 4. Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 6. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
 7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym.
 8. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równego statusu praw kobiet i mężczyzn.
 10. Działalność na rzecz mniejszości.
 11. Działalność charytatywna.
 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.
 13. Promocja i organizacja wolontariatu.
 14. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.
 15. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 16. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 17. Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.
 18. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.
 19. Pogłębianie i promowanie kultury i nauki.
 20. Wspieranie rozwoju kultury i nauki.
 21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 22. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych.
 23. Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
 24. Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 25. Propagowanie i stwarzanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
 26. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.
 27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 28. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
  1.1. placówki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki i kluby profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe,
  1.2. punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich,
  1.3. ośrodki i oddziały pobytu dziennego,
  1.4. ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
  1.5. ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych,
  1.6. ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami,
  1.7. ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami,
  1.8. telefony zaufania,
  1.9. ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej,
  1.10. ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
  1.11. ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.
 2. Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku (ang. streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej.
 3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego.
 4. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
 5. Wspieranie innych organizacji trzeciego sektora zajmujących się środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publikacyjnej i wydawniczej.
 7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 8. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.
 10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 11. Inicjowanie i prowadzenie badań w obszarze problemów społecznych.
 12. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
 13. Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
 14. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 15. Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych.
 16. Wspieranie lokalnych społeczności w celu samoorganizacji
 17. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.
 18. Inicjowanie, organizowanie, realizacja i promowanie projektów artystycznych na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, wspieranie działań architektonicznych, gdzie środowisko jest rozumiane, jako przestrzeń dla wzajemnych interakcji.
 19. Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
 20. Budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
23.11.2016
ABC sąsiedzkie… jest poradnikiem, jak włączyć się w zarządzanie swoim miastem, jak dbać o swój mały skrawek przestrzeni, jak współtworzyć osiedle z sąsiadami? Aktywne życie obywatelskie nie ogranicza się tylko do oddawania głosu w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Są to przede wszystkim relacje z ludźmi oraz rozmaite narzędzia demokratyczne, które wpływają na lepszą jakość życia w miejscu zamieszkania.
Publicystyka
08.11.2016
W celu podniesienia jakości życia mieszkańców osiedla ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni Chyloni Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" zasięgnęła ich opinii. Przy współpracy z mieszkańcami powstał raport, który jest podsumowaniem badania przeprowadzonego na osiedlu pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego (ZOH) w Gdyni. Ze względu na dość przekrojowe spojrzenie na mieszkańców Osiedla, raport może posłużyć różnym odbiorcom.
Publicystyka
20.05.2016
Jest kilka powodów, z których możemy być dumni… osiem lat temu w Gdyni Chyloni niewiele osób wierzyło, że możliwa jest samoorganizacja na osiedlu, że pojawią się liderzy pozytywnych zmian, że festyn może być współorganizowany z mieszkańcami czy zaprzyjaźnionymi organizacjami i instytucjami...

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej