Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie "Druga Szansa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Zakrzewska 2
Kod pocztowy
42-100
Miejscowość
Kłobuck
Województwo
śląskie
Powiat
kłobucki
Gmina
Kłobuck
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000666532
REGON
36670667600000
NIP
574-20-61-353
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Stowarzyszenia są:
1) działalność na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego, w tym zawodowego lokalnej społeczności,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób nieaktywnych zawodowo,
3) tworzenie, promocja i realizacja programów i działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
4) działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, równych praw kobiet i mężczyzn, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
5) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych, oraz osób starszych,
6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
7) rewitalizacja,
8) działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu,
9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
12) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
13) działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
14) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
15) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
16) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
17) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
18) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: aktywizacja zawodowa, działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji.

Reklama

Zarząd

Danuta Kochalska, Prezes
Ewelina Kotarska-Drynda, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej