Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Katolików Wspólnota Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Na Pustyni - Pustynników

Stowarzyszenie Katolików Wspólnota Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Na Pustyni - Pustynników
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
535 566 332
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Bielska 49
Kod pocztowy
43-200
Miejscowość
Pszczyna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000636608
REGON
36541451700000
NIP
638-18-17-036
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem nadrzędnym stowarzyszenia, jest służba człowiekowi w świecie współczesnym poprzez podejmowanie wielorakich form działań na rzecz ewangelizacji; w szczególności poprzez pozytywne oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, dbałość o prawidłowe jej funkcjonowanie, kształtowanie dojrzałych chrześcijan, świadectwo wiary oraz wszelkiego rodzaju dzieła miłosierdzia. Stowarzyszenie zostało powołane w celu: 1. Propagowania nauczania Kościoła Katolickiego, 2. Jednoczenia we wspólnym działaniu osób wszystkich stanów na rzecz współdziałania i ewangelizacji, 3. Podnoszenia i pogłębiania kultury życia małżeńskiego i rodzinnego, 4. Upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II oraz wdrażania jego nauki w życiu codziennym, 5. Tworzenia podmiotów opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 6. Tworzenia i zarządzania podmiotami ekonomi społecznej, 7. Tworzenia całodobowych placówek reintegracyjnych dla osób z obszaru wykluczenia społecznego, 8. Tworzenia miasteczek integracyjnych o charakterze międzypokoleniowym, 9. Podejmowania różnorakich działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, 10. Tworzenia partnerstw lokalnych, których celem są podejmowanie współpracy międzysektorowej, 11. Promocji partnerstw lokalnych, regionalnych i międzynarodowych, 12. Prowadzenia działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi, 13. Tworzenia partnerstw międzynarodowych w obszarze integracji społecznej i międzypokoleniowej, 14. Działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych oraz osób z obszaru wykluczenia społecznego, 15. Oświaty ekologicznej i ochrony przyrody, 16. Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku, 17. Zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku, 18. Przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, 19. Niesienia pomocy osobom i grupom społecznym, wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, 20. Wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym. 21. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 22. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy, 23. Promocji i organizacji Wolontariatu, 24. Organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób, 25. Pomocy ofiarom kataklizmów, 26. Działań artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury i sztuki, 27. Działalności mającej na celu szeroko rozumianą integrację społeczną i readaptację zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
muzyka
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
animowanie działań wspólnot lokalnych
aktywizacja lokalna
Reklama

Zarząd

Mirosław Adam Kućmierz CSD, Prezes - Moderator Generalny
Roman Skarupa CSD, Wiceprezes - Wikariusz Generalny

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji