Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Stowarzyszenie Katolików Wspólnota Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Na Pustyni - Pustynników

Stowarzyszenie Katolików Wspólnota Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Na Pustyni - Pustynników
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
535 566 332
Adres rejestrowy
Ulica
Bielska 49
Kod pocztowy
43-200
Miejscowość
Pszczyna
Województwo
śląskie
Powiat
pszczyński
Gmina
Pszczyna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000636608
REGON
36541451700000
NIP
638-18-17-036
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem nadrzędnym stowarzyszenia, jest służba człowiekowi w świecie współczesnym poprzez podejmowanie wielorakich form działań na rzecz ewangelizacji;
w szczególności poprzez pozytywne oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, dbałość o prawidłowe jej funkcjonowanie, kształtowanie dojrzałych chrześcijan, świadectwo wiary oraz wszelkiego rodzaju dzieła miłosierdzia.

Stowarzyszenie zostało powołane w celu:

 1. Propagowania nauczania Kościoła Katolickiego,
 2. Jednoczenia we wspólnym działaniu osób wszystkich stanów na rzecz współdziałania i ewangelizacji,
 3. Podnoszenia i pogłębiania kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,
 4. Upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II oraz wdrażania jego nauki w życiu codziennym,
 5. Tworzenia podmiotów opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 6. Tworzenia i zarządzania podmiotami ekonomi społecznej,
 7. Tworzenia całodobowych placówek reintegracyjnych dla osób z obszaru wykluczenia społecznego,
 8. Tworzenia miasteczek integracyjnych o charakterze międzypokoleniowym,
 9. Podejmowania różnorakich działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
 10. Tworzenia partnerstw lokalnych, których celem są podejmowanie współpracy międzysektorowej,
 11. Promocji partnerstw lokalnych, regionalnych i międzynarodowych,
 12. Prowadzenia działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
 13. Tworzenia partnerstw międzynarodowych w obszarze integracji społecznej i międzypokoleniowej,
 14. Działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych oraz osób z obszaru wykluczenia społecznego,
 15. Oświaty ekologicznej i ochrony przyrody,
 16. Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku,
 17. Zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku,
 18. Przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym,
 19. Niesienia pomocy osobom i grupom społecznym, wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 20. Wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym.
 21. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 22. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,
 23. Promocji i organizacji Wolontariatu,
 24. Organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób,
 25. Pomocy ofiarom kataklizmów,
 26. Działań artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury i sztuki,
 27. Działalności mającej na celu szeroko rozumianą integrację społeczną i readaptację zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
muzyka
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
animowanie działań wspólnot lokalnych
aktywizacja lokalna

Zarząd

Mirosław Adam Kućmierz CSD, Prezes - Moderator Generalny
Roman Skarupa CSD, Wiceprezes - Wikariusz Generalny
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej