Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Katolików Wspólnota Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Na Pustyni - Pustynników

Stowarzyszenie Katolików Wspólnota Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Na Pustyni - Pustynników
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
535 566 332
Adres rejestrowy
Ulica
Bielska 49
Kod pocztowy
43-200
Miejscowość
Pszczyna
Województwo
śląskie
Powiat
pszczyński
Gmina
Pszczyna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000636608
REGON
36541451700000
NIP
6381817036
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem nadrzędnym stowarzyszenia, jest służba człowiekowi w świecie współczesnym poprzez podejmowanie wielorakich form działań na rzecz ewangelizacji;
w szczególności poprzez pozytywne oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, dbałość o prawidłowe jej funkcjonowanie, kształtowanie dojrzałych chrześcijan, świadectwo wiary oraz wszelkiego rodzaju dzieła miłosierdzia.

Stowarzyszenie zostało powołane w celu:

 1. Propagowania nauczania Kościoła Katolickiego,
 2. Jednoczenia we wspólnym działaniu osób wszystkich stanów na rzecz współdziałania i ewangelizacji,
 3. Podnoszenia i pogłębiania kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,
 4. Upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II oraz wdrażania jego nauki w życiu codziennym,
 5. Tworzenia podmiotów opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 6. Tworzenia i zarządzania podmiotami ekonomi społecznej,
 7. Tworzenia całodobowych placówek reintegracyjnych dla osób z obszaru wykluczenia społecznego,
 8. Tworzenia miasteczek integracyjnych o charakterze międzypokoleniowym,
 9. Podejmowania różnorakich działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
 10. Tworzenia partnerstw lokalnych, których celem są podejmowanie współpracy międzysektorowej,
 11. Promocji partnerstw lokalnych, regionalnych i międzynarodowych,
 12. Prowadzenia działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
 13. Tworzenia partnerstw międzynarodowych w obszarze integracji społecznej i międzypokoleniowej,
 14. Działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych oraz osób z obszaru wykluczenia społecznego,
 15. Oświaty ekologicznej i ochrony przyrody,
 16. Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku,
 17. Zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku,
 18. Przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym,
 19. Niesienia pomocy osobom i grupom społecznym, wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 20. Wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym.
 21. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 22. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,
 23. Promocji i organizacji Wolontariatu,
 24. Organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób,
 25. Pomocy ofiarom kataklizmów,
 26. Działań artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury i sztuki,
 27. Działalności mającej na celu szeroko rozumianą integrację społeczną i readaptację zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
muzyka
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
animowanie działań wspólnot lokalnych
aktywizacja lokalna

Zarząd

Mirosław Adam Kućmierz CSD, Prezes - Moderator Generalny
Roman Skarupa CSD, Wiceprezes - Wikariusz Generalny
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej