Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 145 674
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych
Ulica
Gliniana 40 lok. 4
Kod pocztowy
50-525
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Po uprzednim umówieniu możliwość spotkania w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000651586
REGON
36607785500000
NIP
8992804756
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

przekaż darowiznę

Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku, w tym:
1) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
2) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

Stowarzyszenie może również realizować pozostałe cele pożytku publicznego:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalność charytatywna;
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
13) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
15) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
17) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
18) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
20) ratownictwo i ochrona ludności;
21) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
22) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
23) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
24) promocja i organizacja wolontariatu;
25) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
26) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
27) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
28) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
29) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
30) działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
31) działalność w zakresie rewitalizacji;
32) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018);
33) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Radosław Bednarski, Przewodniczący Zarządu
Urszula Szarek, Wiceprzewodnicząca Zarządu
Jarosław Pluta, Sekretarz Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
83175000120000000036097256
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej