Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje stosują narzędzia fundraisingu Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 622 96 33
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00
Ulica
Nowogrodzka 7 lok. 14
Kod pocztowy
00-513
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody na półpiętro
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000119136
REGON
01024302500000
NIP
5262205728
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
11
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Jesteśmy organizacją pozarządową typu non - profit, działającą od 1991 r. na terenie m.st. Warszawy. Od 19 sierpnia 2010 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Misja naszej Organizacji to:

 1. Ochrona praw i godności osób pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe.
 2. Pomaganie osobom, doświadczających sytuacji kryzysowych w ich powrocie do zdrowia i normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
 3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, znajdujących się w sytuacjach kryzysu.

Stowarzyszenie pomaga osobom, żyjącym w trudnych sytuacjach, nierzadko zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, często znajdującym się w stanie fizycznej i psychicznej "zapaści" czy poważnego kryzysu. Wśród nich są osoby bezdomne, ubogie, chore, bezradne i niesamodzielne życiowo, osoby opuszczające zakłady karne, kobiety i dzieci uciekające przed przemocą domową, pozbawione opieki ze strony najbliższych i należnego wsparcia ze strony instytucji ustawowo lub statutowo zobowiązanych do pomagania.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Obrona godności i ochrona praw osób, rodzin i środowisk, zagrożonych oraz dotkniętych sytuacjami kryzysowymi; pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe, niewydolnych psychospołecznie, w tym zwłaszcza osób bezdomnych, ofiar przemocy w rodzinie, ofiar innych przestępstw, osób z problemem uzależnień i współuzależnień oraz innych osób, narażonych na dyskryminację, dezintegrację i wykluczenie społeczne.
 2. Organizowanie na rzecz osób dorosłych, dzieci i rodzin, doświadczających sytuacji kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wszechstronnej pomocy w ich powrocie do normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
 3. Rozwijanie i upowszechnianie systemowych działań - w zakresie pomocy, readaptacji i profilaktyki społecznej, interwencji kryzysowej oraz ochrony i promocji zdrowia - sprzyjających przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów, związanych z różnymi dysfunkcjami psychospołecznymi.
 4. Edukacja społeczna, promocja działań prewencyjnych i pomocowych oraz inicjatyw obywatelskich, sprzyjających wzmacnianiu postaw prospołecznych w zakresie rozwiązywania problemów osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Propagowanie wartości i idei, umożliwiających budowanie współpracy i integracji społecznej oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Upowszechnianie idei promocji i organizacji wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie programów pomocy dla osób, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, zwłaszcza dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością; ofiar przemocy domowej; ofiar handlu ludźmi; osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin; kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i rodziców samotnie wychowujących dzieci; osób z problemem uzależnień i współuzależnień, osób niesamodzielnych i biernych życiowo, pozbawionych dostatecznego wsparcia społecznego, rodzinnego.
 2. Opracowywanie i upowszechnianie programów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w obszarze: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w miejscach publicznych; wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, aktywności społeczno-zawodowej osób dorosłych, rozbudzania odpowiedzialności rodzicielskiej i aktywności obywatelskiej.
 3. Powoływanie oraz prowadzenie ośrodków wsparcia oraz noclegowni dla bezdomnych; placówek specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; specjalistycznych ośrodków wsparcia i schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie; ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem; ośrodków dla kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i samotnych rodziców z dzieci; mieszkań chronionych/readaptacyjnych; punktów interwencyjno - konsultacyjnych; punktów poradnictwa obywatelskiego; punktów pomocy medycznej, specjalistycznych poradni, placówek szkolnych i pozaszkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek wsparcia społecznego, psychopedagogicznego i zdrowotnego o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym.
 4. Powoływanie i organizowanie Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych.
 5. Udzielanie osobom w sytuacjach kryzysowych wszechstronnej pomocy: socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej oraz prowadzenie doradztwa zawodowego i poradnictwa pracy.
 6. Współdziałanie z instytucjami i urzędami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na terenie kraju i zagranicą, działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia psychospołecznego.
 7. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów, szkoleń.
 8. Organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji oraz wszelkiego typu kształcenia w kierunku podnoszenia kwalifikacji wolontariuszy i osób oraz środowisk, zajmujących się pomaganiem osobom w kryzysach.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, publicystycznej.
 10. Prowadzenie akcji społecznych, działań medialnych, promocyjnych, zbiórek publicznych.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej rozwija i udoskonala swoje programy pomocowe we współpracy z podmiotami publicznymi, innymi organizacjami oraz dzięki istotnemu wsparciu osób prywatnych i firm sponsorujących.

W realizacji zadań pomocowych Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem m. st. Warszawy (głównie Biurem Projektów i Pomocy Społecznej), Urzędem Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędami Dzielnic. Przedstawiciele prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek uczestniczą w Komisjach Dialogu Społecznego ds. Bezdomności oraz ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
schronienie, nocleg
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Kamila Suchenek-Maksiak, Członek Zarządu
Urszula Mroczek, Członek Zarządu
Wioletta Żelazko, Członek Zarządu
Agnieszka Wabulis, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
60124062921111001099073054
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej