Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 826 08 74
Telefon
500 414 547
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00 (z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty)
Ulica
Krakowskie Przedmieście 6
Kod pocztowy
00-325
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I. piętro, brak windy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000114345
REGON
00702567000000
NIP
5260001832
Rok powstania
1919
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

przekaż darowiznę

Przekaż 1% i wesprzyj misję TPD

Przekazując 1% na TPD, wspierasz sieć naszych placówek w całej Polsce.

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój. Zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość o godność, a w szczególności:

1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym: upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
3) ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
4) upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki: zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej( instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
5) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Cele statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez:

1) współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
2) realizację zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych Towarzystwa,
3) mieszczących się w celach i zadaniach towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,
4) promocje i organizację społecznego rzecznictwa praw dzieci, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny - za zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sadem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem,
5) udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę,
6) rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizację ustawicznego kształcenia, pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
7) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletniości,
8) prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, a w szczególności alkoholizmu i narkomanii,
9) upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym,
10) rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizację samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych,
11) organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację,
12) organizację działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13) organizację konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa,
14) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dziecka i wskazywanie możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych,
15) organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,
16) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową, prowadzenie działalności charytatywne.

Prowadzone działania:

Środowiskowe ogniska wychowawcze
Mają najbardziej środowiskowy charakter, bogaty i trafnie przygotowany program odpowiadający zaspokajaniu różnorodnych potrzeb dzieci i młodzieży. Placówki te łączą funkcję placówek otwartych dla większości dzieci lokalnego środowiska z funkcjami specjalistycznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania resocjalizacyjne i terapeutyczne. W 2004 roku mięliśmy 358 takich placówek, które obejmowały swym działaniem 14.540 dzieci i młodzieży.

Świetlice, samorządy dziecięco-młodzieżowe
Prowadzone przez ogniwa terenowe TPD świetlice środowiskowe oraz socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne uzupełniają sieć placówek TPD działających w środowisku lokalnym. W 2004 roku było ich 145 i obejmowały swym działaniem 5.537 wychowanków. W oparciu o istniejącą sieć placówek opiekuńczo-wychowawczych TPD prowadzona jest działalność wychowawcza w postaci zespołów samorządowych. W ubiegłym roku działało 278 takich zespołów.

Wśród pozostałych placówek prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci szczególnie wyróżniają się te, które służą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej, wymagającej stałych oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym i opiekuńczym. W tym celu prowadzone są przez TPD ośrodki rehabilitacyjne, szkolno-rehabilitacyjne i warsztaty terapii zajęciowej. W 2004 roku łącznie prowadziliśmy 41 takich placówek, z których korzystało 1.409 dzieci i młodzieży wymagających szczególnych zabiegów rehabilitacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

Ponadto Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi szereg innych stałych placówek w tym: ośrodki wypoczynkowe w Różance, Lubawce, Brennie, w Woźnej Wsi i Młynie Myśliwiec, Wąsoszukuli, Wapiennicy i Olsztynie, Jastrzębiej Górze, Olszance, punkt opieki nad chorym z dietą bezglutenową, szkoła życia, zespół wczesnej interwencji i punkt opieki nad dzieckiem, regionalny punkt informacyjny, punkt pomocy rodzinie, "informacja obywatelska", specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Wykaz uzupełnia Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" - placówka Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadząca kompleksową działalność dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (po przebytym mózgowym porażeniu dziecięcym) i dzieci dyslektycznych. W realizacji programu dydaktycznego bierze udział: szkoła podstawowa, gimnazjum i niepubliczne liceum prowadzone dla wychowanków ośrodka. Ponadto na terenie Centrum działa Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie.

Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży
Ogniwa terenowe TPD wśród wielu realizowanych zadań szczególnie koncentrują się na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W czasie akcji zimowej i letniej w 2004 roku zorganizowanymi formami wypoczynku objęto ogółem 78.151 dzieci i młodzieży szkolnej. Należy podkreślić, że wśród krajowych organizatorów Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi największą akcję na rzecz dzieci chorych i wymagających rehabilitacji.

Akcje i konkursy prowadzone przez TPD
Zarząd Główny TPD kontynuuje organizację krajowych konkursów: ekologicznego "Dbam o piękno mego domu - Ziemi", poetyckiego oraz ogólnopolskiego konkursu "Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka w TPD" prowadzonego przez placówki i ogniwa terenowe TPD wszystkich szczebli.
Wszystkie miały masowy charakter.

Pomoc dziecku i rodzinie
Prowadzimy 78 punktów poradnictwa psychologicznego, w których udzielono 7.751 porad rodzinom oczekującym I dziecka, wychowującym małe dzieci a także borykającym się z różnymi problemami i z brakiem wiedzy w zakresie opieki i wychowania. W ciągu 2 lat nastąpił wzrost o 8 placówek ale spadek o 706 udzielonych porad rodzicom. Mimo problemów finansowych kontynuowana jest akcja organizowania wczasów rodzinnych z pedagogiem, z którym w 2004 roku skorzystało 9 rodzin i 59 dzieci. Program tych turnusów nastawiony był na różnorodne formy terapii, indywidualną pracę z rodzicami i dzieckiem oraz prezentację modelowych sposobów spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi.

Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu i opieka nad dzieckiem porzuconym i osieroconym
Towarzystwo prowadzi 12 ośrodków adopcyjnych w 6 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Ogółem ośrodki adopcyjno-opiekuńcze TPD w 2004 roku umieściły w rodzinach adopcyjnych 433 dzieci, w tym także dla 122 dzieci szczególnie trudnych do powierzenia znaleziono zagraniczne rodziny zastępcze. Ponadto 59 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych i 79 w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD od szeregu lat prowadzi działalność na rzecz funkcjonujących w kraju rodzinnych domów dziecka. Aktualnie pod opieką ośrodka znajduje się 19 domów rodzinnych wychowujących 122 dzieci. Ponadto Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy zorganizował seminaria dla ośrodków adopcyjno-opiekuńczych TPD i domów rodzinnych na temat nowej ustawy o pomocy społecznej i szereg szkoleń merytorycznych dla pracowników ośrodków i osób prowadzących domy rodzinne.

Kontynuowane jest wydawanie przez ZG TPD czasopisma TPD "Przyjaciel Dziecka".

Działalność specjalistycznych Komitetów i Krajowych Kół Towarzystwa:

  • Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
  • Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
  • Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci na Dzieci Bezglutenowej
  • Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z Rozszczepieniem Warg i Podniebienia
  • Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z Wrodzoną Łamliwością Kości.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Czy wiesz, że
potrzeba tylko 450 darczyńców, by zabrać na 10-dniowe wakacje autokar pełen dzieci?
25,00 zł
Za tę sumę kupujesz dzień pełnego wyżywienia dla 1 dziecka na kolonii letniej
85,00 zł
Wybierając tę opcję, opłacasz 100% kosztów noclegu i żywienia dla 1 dziecka
150,00 zł
100% dziennego kosztu 1 dziecka na kolonii: noclegi, żywienie, autokar, atrakcje
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
03.03.2022
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacja o ponad stuletniej historii, uruchomiło nową ogólnopolską linię pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Specjaliści, psycholodzy i pedagodzy dyżurują pod tel. 800 119 119 każdego dnia.
Publicystyka
20.10.2021
Po raz piąty już dzieci i młodzież skorzystają z całorocznego programu rozwijania zainteresowań i pasji, który Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi w tej formie od 2017 roku. Program z roku na rok obejmuje coraz więcej placówek wsparcia dziennego TPD, zwiększając zasięg swego oddziaływania. Jest to możliwe dzięki nawiązaniu partnerstwa z PEPCO Poland.
Ogłoszenia
02.02.2023
Warszawa
Organizacja oferuje pracę, współpracę
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Woli poszukuje wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat. Praca w ustalonych godzinach w o oparciu o umowę o pracę w wymiarze pół etatu..

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Wiesław Konrad Kołak, Prezes
Grzegorz Rafał Piestrak, Wiceprezes
Zygmunt Pyszkowski, Wiceprezes
Stanisław Leszek Stadniczeńko, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
15124061751111000045698851
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej